הרב דוד אוחיון - ברכת אברהם משיב כהלכה

שאלה:

שלום כבוד הרב,

האם מותר להסתפר ביום ל”ג בעומר וללבוש בגדים חדשים?

תשובה:

מנהג הספרדים שלא להסתפר עד ליום ל”ד לעומר אחר הנץ, והאשכנזים נוהגים להסתפר כבר ביום ל”ג לעומר.

למרות האמור, השנה שחל ל”ד לעומר ביום שישי, בשעת הדחק אף הספרדים יכולים להקל ולהסתפר לכבוד שבת כבר ביום חמישי בלילה שהוא ליל ל”ד לעומר.

לעניין לבישת בגד חדש, מעיקר הדין ניתן ללבוש כל ימי הספירה בגדים חדשים. למרות שמידת חסידות שלא לחדש בגדים בימי הספירה אם לא בשבת, ביום ל”ג בעומר שהוא יום שמחה של שפסקו תלמידי ר”ע מלמות והוא יום התגלות תורת רשב”י ניתן ללבוש בגד חדש.

 

מקורות וציונים:

פסק השולחן ערוך או”ח סימן תצ”ג סעיף ב’ בזה”ל, נוהגים שלא להסתפר עד ל”ג לעומר, שאומרים שאז פסקו מלמות, ואין להסתפר עד יום ל”ד בבקר אלא א”כ חל יום ל”ג ערב שבת שאז מסתפרין בו מפני כבוד השבת.

אולם הרמ”א כתב ובמדינות אלו אין נוהגין כדבריו, אלא מסתפרין ביום ל”ג ומרבים בו קצת שמחה ואין אומרים בו תחנון (מהרי”ל ומנהגים). ואין להסתפר עד ל”ג בעצמו ולא מבערב (מהרי”ל).

לעניין לבישת בגד חדש בימי הספירה, מעיקר הדין מותר ללבוש ולקנות בגד חדש בכל ימי הספירה. שהרי השו”ע לא כתב לאסור אלא נישואין ותספורת, ורק בימי בן המצרים כתב השו”ע בסימן תקנ”א סעיף י”ז שטוב להזהר שלא לומר בהם שהחיינו. כן כתב בשו”ת מאמר מרדכי, הביאו להלכה המשנה ברורה ס”ק ב’, שיכול לברך שהחיינו. כן העלה להלכה בשו”ת אור לציון ג’ סימן י”ז תשובה ב’.

אף שהגאון הרב חיים פלאג’י בספר מועד לכל חי סימן ו’ אות י”ב כתב שמנהג טוב שלא לחדש מלבוש בימי העומר, וכן כתב בספר יוסף אומץ סימן תתמ”ה ועוד. מ”מ ביום ל”ג בעומר שקיימ”ל שאז פסקו תלמידי ר”ע מלמות, וגם שהוא יום שמחה עקב התגלות תורתו של רשב”י בעת סילוקו, ניתן ללבוש בו בגד חדש, שהרי יום שמחה הוא כפי שכתב החיד”א בספרו מורה באצבע סימן ח’ אות רכג. ובמנהגי מהרי”ל במנהגי הימים שבין פסח לשבועות הביאו הד”מ סימן תצג אות א’, שם אף כתב שמרבים ביום זה במשתה ושמחה.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר