חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
הרב מאיר פנחסי - ברכת אברהם משיב כהלכה

ארץ השואל: צרפת

שאלה

שלום,
אני שומר שבת כבר כמה שנים ותמיד הצלחתי לשמור שבת.
המשפחה שלי מאוד קטנה, אנחנו 8, כולל ההורים שלי, סבא וסבתא, דודים ואחות – אף
אחד לא דתי. גם מעמדה היהודי של משפחתי מוטל בספק, אז אני בעצמי נאלצתי לעשות
גיור לחומרא בבית דין רציני מאוד מחוץ לברזיל.
אחותי מתחתנת בשבת במהלך היום. עם משפחה קטנה ומאוחדת כמו שלי, אין אפשרות
להחמיץ את החתונה. יחד עם זאת, מוטלת עלי האחריות לשמור את השבת.
עם זאת, אם לא אלך לחתונה, המשפחה שלי לא תסלח לי, ותעלה כעס גדול עליי ועל
הקהילה שלי.
אני ממש עצוב על המצב ואני לא יודע איך להמשיך.
אני מבקש את עזרתכם.
מאיר שמואל בן אברהם

תשובה

אני מאוד מבין את מצוקתך, ובאמת זו שאלה קשה מאוד,

הנה ראשית יש לבדוק, האם יש אפשרות להיות נוכח במקום החתונה והאירוע מבלי לחלל שבת, כגון, לקחת בית מלון סמוך למקום החתונה, או להגיע מבעוד מועד לאולם השמחות, כי עצם השתתפותך בחתונה ביום שבת אין בה חילול שבת גם אם יש שם מנגנים וכדומה,[1] ואף להצטלם על ידי גוי בשעת דחק כזו, יש להתיר.[2] ואין לסעוד שם כשיש חשש שהמאכלים התבשלו בשבת, (גם אם המאכלים בכשרות).[3] ונכון לפרסם הדבר שהגעת בהיתר מפני מראית העין.

אולם אם אכן אין אפשרות כזו, וקיים חשש חילול שבת בנסיעה למקום, יתבטלו המה ואלף כיוצא בהם, ולא תתבטל שבת אחת מישראל. ואף שגדול כבוד הבריות וחכמנו חששו לו מאוד בהרבה מקומות, מכל מקום אין הדברים אמורים ביחס לביטול מצות עשה מן התורה ועבירה של לאו מחייבי מיתות בית דין, ועל זה נאמר אין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד ה’.[4] וכל שכן כשיהודים או ספק יהודים מחללים שבת בשאט נפש. זאת ועוד, היות והם יודעים היטב את הליכותך בקודש ועם כל זאת קבעו את החתונה לעיצומו של יום שבת מבלי להתחשב ברגשותיך וכבודך, לפיכך עליך להסביר להם בפה מלא את סיבת הימנעותך מההשתתפות בחתונה, ושלמרות שרצונך עז להיות חלק מהשמחה אבל רשות וצווי בוראך עליך, ואי אתה רשאי להפר בריתו. וה’ הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים. ובאמת זה נסיון קשה מאוד, אבל לפום צערא אגרא. וכל השומר שבת כהלכתו כאילו קיים את כלל התורה כולה. ששקולה שבת כנגד כל התורה. [5]

בברכה רבה מברכו על עמידתו בנסיון

הרב מאיר פנחסי

ירושלים עיר הקודש והמקדש.

מקורות ונימוקים:

[1] כמבואר בשו”ע (סי’ שלח סעיף ב’). דיש מתירים אפילו לכתחילה לומר לאינו יהודי לנגן בכלי שיר בחופות. ולפיכך אם הנגנים הם גוים, יש להתיר. ואע”ג שהאידנא נהגו לאסור וכפי שהאריך בזה מרן בספרו חזון עובדיה ח”ג (עמ’ תעה) ובחלק ה’ (עמ’ רעא).

אמנם אם הנגנים יהודים יש חשש גם באופן כזה, ואע”ג שבגמ’ פסחים (כו.) איתא, קול מראה וריח אין בהם משום מעילה. וע”כ אין לאסור בכה”ג משום מעשה שבת ולא דמי למבשל בשבת שאסרו ליהנות מהתבשיל בין לו ובין לאחרים. אמנם כבר כתב ר’ ירוחם הובא בב”י (יו”ד סו”ס קמב) דאסור לשמוע כלי שיר של עבודה זרה או להסתכל בנוי עבודה זרה, כיון שנהנה בראייה, ואע”ג דא”ר שמעון בן פזי קול ומראה וריח אין בהם משום מעילה, אבל איסור יש בהם. וכן פסק השו”ע (שם סעיף טו). וכן מבואר בתוס’ סוכה (נג. בד”ה אשה) גבי הא דאי’ התם דאשה בוררת חיטים לאור שמחת בית השואבה, וז”ל: בירושלמי פריך, והאיכא מעילה, דשמן ופתילות של הקדש היו, ומשני, דקול ומראה וריח אין בהם משום מעילה, וקשה דהא בפסחים (כו.) אמרינן עלה, מעילה הוא דליכא הא איסורא מיהא איכא, וי”ל דבוררת לאו דוקא אלא כלומר שהיתה יכולה לברור מרוב אורה. עכ”ל. וה”ה בשאר איסורים וכמ”ש החתם סופר בחידושיו לחולין (פט.). וכ”כ החפץ חיים (לשון הרע כלל ו’ באמ”ח ס”ק יד) שבכל האיסורים שבתורה אסור להינות מריח, מראה וקול.

[2] לפי שהוי שבות דשבות במקום צורך מרובה לע”ע, וכמ”ש השו”ע (סי’ שז סעיף ה’). ובפרט לפמ”ש בספר חזו”ע – ח”ו (עמ’ קנא).

[3] שהרי ממה נפשך אם יהודי בישל אותם, הרי נאסר כמבואר בשו”ע (שסי’ שיח ס”א), ואם גוי בישל נאסר משום בישולי עכו”ם, וגם משום מעשה שבת אם רוב המסיבה ישראל ואפילו במחצה על מחצה וכמבואר בשו”ע (סי’  רעז וסי’ שכה).

[4] ברכות כ עמוד ב’.

[5] שמו”ר כה יב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש