חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
לוגו משיב כהלכה

ארץ השואל: ברזיל

שאלה

המלחמה בעזה (מלחמת “חרבות ברזל”) וכן המלחמה עם חיזבאללה שמסתמנת בהמשך, האם זו מלחמת גוג ומגוג? תודה.

תשובה

להלן דברים ששמענו בדרשתו של ראש המוסדות הרה”ג ר’ אליהו בחבוט שליט”א בערב ראש חודש כסלו תשפ”ד (והם דברים שכבר כתב בהקדמת החוברת “האספו ואגידה” שנדפסה בשנת תש”פ), ומ”מ הרב ציין שכל הדברים נאמרים בדרך “אפשר” כדי להתחזק ולא נוכל באמת לדעת אם המצב שאנו רואים כיום אם הוא המצב שעליו כתבו בספרי הנביאים ובספרי רבותינו ז”ל, וכל שכן שאין אפשרות לדעת במדוייק מתי יבוא משיח ומתי תהיה הגאולה.

נאמר בנביא יחזקאל[1]: “חַי אָנִי נְאֻם ה’ אלקים אִם לֹא בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבְחֵמָה שְׁפוּכָה אֶמְלוֹךְ עֲלֵיכֶם”. כלומר: יבוא יום, באחרית הימים, שאם עם ישראל לא יעשו תשובה מעצמם, הקב”ה “ידפוק על השלחן” כביכול, ויכריח את עם ישראל לעשות תשובה כדי להביא את הגאולה (על דרך שאמרו חז”ל[2] דף צ”ח שיעמיד מלך שגזירותיו קשות כהמן וכו’). וזאת על ידי “בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבְחֵמָה שְׁפוּכָה”. וכפי שדרשו חז”ל במדרשים על הפסוק הנ”ל[3]. ואמנם זו דרך לא כך נעימה, מ”מ על הפסוק הנ”ל נאמר בסנהדרין[4]: “אמר רב נחמן: כל כי האי ריתחא לירתח רחמנא עלן ולפרוקינן.” (זאת אומרת, שאנחנו שמחים בכך שהקב”ה יכריח אותנו להתקרב אליו).

שער הספר קובץ מאמריםוכתב לבאר בזה הגאון הרב אלחנן וסרמן זצ”ל הי”ד (תלמיד החפץ חיים) בספרו “קובץ מאמרים”[5], בהמבסס על המדרשים הנ”ל, שהתליך המוזכר בפסוק הנזכר הם בעצם שלושה שלבים:

  1. “יד חזקה”, שעל זה דורשים חז”ל “זו הדבר” – השלב הראשון יהיה, שהקב”ה ישלח מגיפה על כל העולם, כדי שעם ישראל יתעוררו לחזור בתשובה. (אנחנו מכירים היטב את הצעד הראשון הזה, שנקרא “קורונה”). ואם ח”ו לא יעשו תשובה, אז מגיע השלב השני:
  2. “ובזרוע נטויה”, שעל זה דרשו חז”ל “זו החרב” – מלחמה הקשורה בחרב, המזכירה לנו את שמה של המלחמה הנוכחית: “חרבות הברזל”. מה שמעניין בהבדל בין המלחמה הזו למלחמות קודמות בהיסטוריה הוא שיש במלחמה זו פחות “הסתר פנים” (הסתרת ההשגחה האלוהית), כלומר אם בכל המלחמות הקב”ה מסתיר את הנהגתו באופן שנהרגים הצדיקים ביחד עם הרשעים, המלחמה זו ה’ הבדיל בבירור בין מי זה שומר שבת למי שאינו שומר שבת (כי שמירת השבת הוא הסימן המובהק המבדיל בין מי ששומר מצוות למי שאינו שומר מצוות), כך שזו אפוא מלחמה שמובילה לתשובה (כמו שבאמת ראינו שהרבה התחזקו מאוד במלחמה זו). אך אם לא יעשו תשובה מספיק חס ושלום, עלול להגיע השלה השלישי:
  3. “חימה שפוכה” – במדרשים מוזכר שזו רעב, אבל הגר”א ווסרמן מבין שהרעב הוא ענין נספח ומה שמונח מאחורי המילים “חיפה שפוכה” הוא “הרבה דם ודמעות” – מה שנשמע אולי מלחמה עם חיזבאללה ואירן או אפי’ מלחמת עולם השלישית (ואולי יהיה מלחמה עם כל מדינות ער”ב במקום רע”ב). וכבר ידוע מה שכתב בספר לב אליהו ששמע מפי קודשו של הגר”א ווסרמן זצ”ל שאמר לו ה”חפץ חיים” זצ”ל שמלחמת העולם הראשונה (שהיתה בזמן החפץ חיים) היא החלק הראשון של מלחמת גוג ומגוג, ואחרי חמישים שנה תהיה מלחמת עולם השניה (שאמר החפץ חיים שתהיה הרבה יותר חמורה ממלחמת עולם הראשונה), ואחרי תקופה של עוד עשרות שנים (שלא רצה בעל הספר לב אליהו לגלות כמה זמן מדובר) תהיה מלחמת עולם שלישית, שזהו החלק השלישי והאחרון של מלחמת גוג ומגוג.

ע”כ דבריו של הגר”א ווסרמן זצ”ל הי”ד. ובשילוב מקורות אחרים אפשר לציין, שהרעיון שמאוחרי השלב השלישי הוא, שהעם היהודי בכל העולם יבינו ש”אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים” (כפי שנאמר במשנה ובגמרא בסוף הסכת סוטה – שאלו הסימנים של ערב הגאולה השלמה), כי אז עלינו להתפלל להקב”ה שיציל אותנו כי רק לו יש כוח לעשות זאת. וכאשר אנו מתפללים לישועה מתוך מוּדעות שאנו תלויים בו (ולכן צריכים לעשות רצונו), זו כשלעצמה תשובה. [ותפילה זו תהיה הנקודה האחרונה שתביא את הגאולה כמו שאומרים חכמינו בפרק דרבי אליעזר (נכתב בזמן המשנה) שתפקידם של בני ישמעאל (הערביים) בעולם הוא לגרום לנו להתפלל להשם שיצילנו וכך יבוא משיח, ולכן קוראים לו ישמעאל – ישמע אל ויושיעם]. והן הן הדברים שנאמרו בפסוק בהושע[6]: “אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה’ אלהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה’ ואל טובו באחרית הימים” – והיינו שעצם בקשת הגאולה נקראת תשובה (“ישובו”) – והיינו התשובה שיעשו בסוף הגלות, כמו שכתב הרד”ק שם: “זה יהיה באחרית הימים קרוב לעת הישועה שישובו בני ישראל בתשובה” עכ”ל, ופירשו חז”ל בילקוט שמעוני[7], שתשובתם תהיה בזה שיתפללו לה’ לבקש מלכות שמים ומלכות בית דוד ובנין בית המקדש (שאלו הדברים שמאסו בימי ירבעם). ועי”ז יראו “סימן גאולה” (כמפורש בילקוט שמעוני הנ”ל), ובאבן עזרא על הפסוק שם מוסיף שאז יגאלו בפתע פתאום (בבחינת “ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים”[8] – מבקשים דייקא), דזהו סיפא דקרא “ופחדו אל ה'” דפירש וז”ל: “שישובו במהרה בבא הקץ אל ארצם במרוצה פתע פתאום כדרך יחרדו כצפור ממצרים וכו'” עכ”ל.

ואולם יש לדעת שיתכן שמכיוון שעם ישראל עבר סבל רב במהלך הגלויות הארוכה, כבר אינם יזדוקקים לשלב השלישי של “אימה שפוכה” שהוא בעצם תהליך בצורה “כואבת” (אלא יקוים בנו הפסוק בתהילים[9] שְׁפֹךְ חֲמָתְךָ אֶל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יְדָעוּךָ וְעַל מַמְלָכוֹת אֲשֶׁר בְּשִׁמְךָ לֹא קָרָאוּ), ויתכן להיות שפשוט יהיה להם פחד גדול, ויהיה להם לראות ניסים גדולים (יותר מיציאת מצריים) ולעשות תשובה מתוך אהבת ה’. לכן עלינו להתפלל תמיד, לזכות לגאולה “ברחמים”, כלומר בניסים ובחסד וללא צורך בתהליכים שכרוכים בסבל. זו דעתם של כמה גדולי ישראל כגון בעל הקהילות יעקב זצ”ל ואחרים, שעם ישראל כבר סבלו מספיק בשואת יהדות אירופה ולא יהיה צורך בשלבים כואבים כל כך.

מלחמת גוג ומגוג?

ולגבי אם המלחמה הנוכחית (חרבות ברזל) האם היא קשורה למלחמת גוג ומגוג, לדעתו של הגר”א בחבוט שליט”א בינתיים אין קשר ניכר עפ”י המקורות לומר שזו מלחמת גוג ומגוג (מלבד העובדה שהמלחמה התחילה בשמיני עצרת, שבחו”ל עדיין היה הושענה רבה, ויש מסורת מרב האי גאון ז”ל שמלחמת גוג ומגוג תתחיל ביום הושענה רבה), אבל ציין שיתכן שיש כאן הכנה אליה, ויתכן שה”שלב השלישי” הנ”ל הוא אכן נחשב כמלחמת גוג ומגוג (וכעדותו של ה”לב אליהו” בשם החפץ חיים).

ע”כ מדברי הגר”א בחבוט שליט”א. ומעתה הוספה מצוות המיזם “משיב כהלכה”:

והנה כתבו המלבי”ם ועוד, שמלחמת גוג ומגוג תהיה בהתחלה מלחמה בין בני ישמעאל (ארצות ערב – וגם רוסיה קשורים אליהם) והנוצרים (ארצות הברית ואירופה), שילחמו ביניהם מחמת עם ישראל, ובשלב מסויים יבינו שאין הגיון בכך שהם נלחמים ביניהם בשביל עם ישראל, ויקבלו החלטה להתאחד כדי לתקוף ח”ו את ישראל (ויתכן שזה השלב השלישי המוזכר לעיל, “אימה שפוכה”), ואז יתגלה משיח ויגאל את עם ישראל (וכאמור יתכן שלא נצטרך להגיע למהלך כזה, ותהיה הגאולה עוד לפני מלחמת גוג ומגוג כפי שנקטו הרבה מדרשי חז”ל).

השערתו של המלבי”ם קרוב לומר שמתאימה למה שמתגבש לעת עתה, שארה”ב וכמה מדינות באירופה שלחו ספינות מלחמה כדי לעזור לישראל נגד חיזבאללה, ומצד שני פוטין (רוסיה) כבר הזהירו שאם ארה”ב תיכנס למלחמה, גם הוא יצטרף למלחמה (נגד ישראל ח”ו), ועל זה הדרך הכריז מנהיג צפון קוריאה, וכמובן גם איראן. והסינים לא רק הזהירו על כך אלא גם עשו מעשה שכבר שלחו לכאן ספינות מלחמה (עמוסות טילים). וגם כל מדינות ערב כולל סעודיה ומצרים וירדן כבר גילו סימנים של השלמה ביניהם נגד ישראל. כך שבפועל, אם חלילה תפרוץ מלחמה מלאה עם חיזבאללה, יתכן מאוד שכל העולם ייצא למלחמה מחמת עם ישראל, כדברי המלבי”ם ז”ל.

יצוין ש”מלחמת עולם” לא פורצת ביום אחד, ומנהיגי העולם לא ששים על צעד כזה, ובפרט בימינו שכולם מצוידים בנשק אטומי שמשמעותו הרס וחורבן עצום ואדיר, אך נדמה שהקב”ה התחיל להכין את התשתית לשלב כזה (“השלב השלישי” – “חימה שפוכה” – מלחמת עולם השלישית שהיא גופא מלחמת גוג ומגוג כאמור) זמן קצר לאחר שמגיפת הקורונה (“השלב הראשון”) הגיעה לסופה, שכן המלחמה בין רוסיה לאוקראינה היא זו שהכינה את העולם למלחמת עולם, כיון שארצות הברית ואירופה כבר כמה שנים נלחמים עם רוסיה “בעקיפין” (באמצעות אוקראינה – בכך שנותנים להם נשק ותקציב בסכומי עתק – שזו הסיבה היחידה שאוקראינה מצליחים לעמוד איתנה מלחמה נגד המעצמה רוסיה), דבר שמעורר את חמתו של פוטין למשך תקופה ארוכה וגם מביאים אותו למבוי סתום, וזאת מלבד העובדה שמלחמה רוסיה ואוקראינה גם אילצה את רוסיה לכרות ברית איתן עם אירן הואיל והיתה זקוקה לעזרתו. ואלמלא מלחמת רוסיה ואוקראינה, סביר להניח שמדינות העולם לא היו ממהרות כל כך לשלוח לארץ ישראל ספינות מלחמה במהירות כל כך. המלחמה עם אוקראינה גם גרמה לכך שהרעיון של שימוש בנשק בלתי קונבנציונלי כבר איננה רעיון מופקע כלל (ולמעשה ההכנה לכל זה התחילה כבר בשנת תשע”ד כאשר הרוסים כבשו את חצי האי קרים, שזה גרם לאוקראינים להחליט לא לוותר שוב פעם בשנת תשפ”ב כאשר פוטין החליט בשנית לכבוש חלקים מאוקראינה, וממילא מובן מאוד המוסרת מפי הגאון מווילנא זצ”ל שכיבוש חצי האי קרים הוא בגדר “פעמי משיח” כלומר תחילת השלבים שמביאים לגאולה, מלשון “ישים לדרך פעמיו”[10]). וכל אמור מתאים מאוד לכל המקורות שהובאו במאמר “מלחמת רוסיה ואוקראינה – מלחמת גוג ומגוג?” – שבאמת יתכן שמלחמה זו מכינה את העולם (“מחממת את המנועים”) לקראת מלחמת העולם השלישית שעלול להתפרץ דוקא בעקבות ארץ ישראל.

אז התפקיד שלנו כרגע הוא להתפלל כדי שיהיה לנו גואל “ברחמים”, עם תשובה מאהבה שלא צורך לצעדים כואבים ולא מתשובה מיראה, ולהתפלל שתהיה הגאולה כמה שיותר מוקדם, כי הגאולה המוקדמת (אחישנה) היא יותר ברחמים.

ושמענו מהג”א בחבוט שליט”א שלא מסתבר לומר שתהיה גאולה בדרך הקשה של תשובה מיראה, כי כביכול זה מדאי “עלוב” להקב”ה, שכל ה”סיפור” של ההיסטוריה העולמית יגמר בצורה עלובה שעם ישראל היו צריכים לחזור תשובה מתוך צרות ח”ו, מה גם שעם ישראל הם כתינוקות שנשבו באורך הגלות ובתוקף הקליפות, וכתוב “ולנערה לא תעשה דבר” שאין להעניש את האנוסים, ואה”נ שמצוה על כל אחד להתפלל כדברים האלו, שהגאולה תהיה מתוך תשובה מאהבה ע”י ניסים ונפלאות ובכך יתקדש שמו של הקב”ה, בעגלא ובזמן קריב ונאמר אמן.

מקורות:

[1] פרק כ’ פסוק ל”ג.

[2] סנהדרין דף צ”ז ע”ב.

[3] בספרי פרשת בשלח ובאבות דרבי נתן נוסחא ב’ פרק י”א

[4] דף ק”ה ע”א.

[5] עמוד קל”ז.

[6] ג’ ה’.

[7] שמואל א’ רמז ק”ו ובמדרש שמואל פרשה י”ג.

[8] מלכאכי ג’ א’.

[9] ע”ט, ו’.

[10] תהילים פ”ה י”ד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

בית האסורים
הרה"ג דוד אוחיון

חייו של יוסף בבית האסורים

מקורות ונימוקים: בראשית פרק לט, כ-כג: (כ) וַיִּקַּח֩ אֲדֹנֵ֨י יוֹסֵ֜ף אֹת֗וֹ וַֽיִּתְּנֵ֙הוּ֙ אֶל־בֵּ֣ית הַסֹּ֔הַר מְק֕וֹם אֲשֶׁר אֲסִירֵ֥י הַמֶּ֖לֶךְ אֲסוּרִ֑ים וַֽיְהִי־שָׁ֖ם

לתוכן המלא »

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש