הרב דוד אוחיון - ברכת אברהם משיב כהלכה

שאלה:

מתי אפשר לכתחילה להתחיל להתפלל מנחה גדולה.

 

תשובה:

זמן תפילת מנחה גדולה מתחיל בחלוף חצי שעה אחר חצות היום. חישוב מחצית השעה הוא לפי שעות זמניות.

מעיקר הדין ניתן להתחיל באמירת הקורבנות ו”אשרי יושבי ביתך” כמה דקות לפני הזמן, ומיד כשיגיע זמן מנחה גדולה להתחיל בתפילת שמונה עשרה.

 

מקורות וציונים:

זמן מנחה גדולה

תפילת המנחה היא כנגד קרבן תמיד של בן הערביים, כפי שכתב הרמב”ם בהלכות תפילה פרק ג’ הלכה ב’ בזה”ל, כבר אמרנו שתפלת המנחה כנגד תמיד של בין הערבים תקנו זמנה, ולפי שהיה התמיד קרב בכל יום בתשע שעות ומחצה, תקנו זמנה מתשע שעות ומחצה והיא הנקראת מנחה קטנה, ולפי שבערב הפסח שחל להיות בערב שבת היו שוחטין את התמיד בשש שעות ומחצה אמרו שהמתפלל מאחר שש שעות ומחצה יצא ומשהגיע זמן זה הגיע זמן חיובה, וזו היא הנקראת מנחה גדולה”.

ובשו”ע או”ח סימן רל”ג סעיף א’, כתב מי שהתפלל תפלת המנחה לאחר ו’ שעות ומחצה ולמעלה, יצא. ועיקר זמנה מט’ שעות ומחצה ולמעלה עד הלילה לרבנן, ולרבי יהודה עד פלג המנחה שהוא עד סוף י”א שעות חסר רביע. ובהגהת הרמ”א שם ביאר כי משערים שעות אלו לפי ענין היום, ואף אם היום ארוך משערינן לי”ב שעות והם נקראים שעות זמניות, וכן כל מקום ששיערו חכמים בשעות, משערינן לשעות אלו.

לפיכך המעוניין להתפלל מנחה גדולה, זמן תפילתו לכתחילה היא בחלוף חצי שעה זמנית לאחר חצות היום.

ניתן להתחיל באמירת הקרבנות ו”אשרי יושבי ביתך” קודם זמן מנחה גדולה

בגמרא ביומא דף כ”ח: מבואר כי עיקר זמן תפילת המנחה הוא מיד לאחר חצות היום, לפיכך אברהם אבינו היה מתפלל מנחה מיד עם זמן חצות היום, ורק בבית המקדש היו ממתנים חצי שעה מפני שלא היה ניכר שהגיע חצות עד לאחר חצי שעה.

כך מבואר גם בדברי רש”י בפסחים דף צ”ג: בד”ה חמישה, שם כתב בזה”ל, שעת שחיטה מחצות היום ואילך, דבין הערבים כתיב ביה כתמיד, ותמיד, אף על פי שנשחט בשש ומחצה זמנו מן התורה מתחלת שבע ואילך, שמתחלת החמה להתעקם כלפי מערב קצת, ומשחרי כותלי וכו’.

לפיכך כתבו הפוסקים כי מי שהתפלל תפילת מנחה מחצות היום יצא ידי חובה, כפי שכתב בספר גבורות ארי על הגמרא ביומא כ”ח.

מטעם זה גם כתב בשו”ת מנחת יצחק חלק ו’ סימן נ”ג להתיר במנחה שבתענית ציבור לקרוא בתורה קודם זמן מנחה גדולה.

לפיכך ניתן להתחיל באמירת הקורבנות ובאמירת אשרי יושבי ביתך לכתחילה כמה דקות קודם זמן מנחה גדולה, ומיד בהגיע זמן מנחה גדולה, כלומר חצי שעה לאחר חצות היום, להתחיל בתפילת שמונה עשרה של מנחה.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר