הרב אסי הלוי אבן יולי משיב כהלכה

שאלה:

רציתי לדעת, בשבת האחרונה היה קר מאוד ובני הקטן שהינו כבן 9, הדליק את תנור החימום על דעת עצמו, והסתפקתי האם מותר היה לנו להנות מהחימום שהופעל באיסור, או לא.

תשובה:

אם הדליק לצורכו, מותר לאחרים להנות. ואם הדליק בשביל הגדול, אסור.

 

מקורות:

דין זה נחלקו בו העולת שבת והמגן אברהם, שהנה כתב המ”א (סימן שכה ס”ק כב) דדעת הע”ש להקל אף כשעשה הקטן מלאכה דאוריתא לצורך ישראל, משום שאין להם דעת ומלאכתם אינם נחשבת שעשאוה לדעת ישראל, והוכיח כן מתוס’ שבת (דף קכב ד”ה משקה), ואילו המ”א דחאו, דמלאכת קטן שפיר חשיב לצורך ישראל כמבואר בשו”ע (סי’ שלד סכ”ה), ושזו גם כוונת תוס’ ע”ש, ולכן קטן שעשה לצורך עצמו שרי, ולצורך ישראל אסור. וכן פסק הפמ”ג (א”א שם) וכדין מלאכת גוי שיותר במוצ”ש בכדי שיעשו, שהנאה ממלאכת הקטן דמי להנאה ממלאכת גוי ולא למלאכת ישראל, משום דשניהם הוי שכיח. וכן פסקו כמגן אברהם הביה”ל (שם ד”ה א”י שמלא) ובספר כף החיים (שם ס”ק צז), וכ”כ בשו”ת אדרת תפארת (ח”ד סי’ כא-כג, וע”ע אליו בח”ו סי’ נה אות י) מפי ספרים ע”ש ובמגילת ספר (אייזנטל, שבת ס”ס צ) ובספר עין ידיד (זעפרני, סי’ שיח ס”א) ובשו”ת ודרשת וחקרת (גרוסמן, ח”ג סימן מא) ע”ש. וכן העלה בספר מורה הנער להרה”ג מאיר אביטל (הל’ שבת סעיף יד). וכ”כ בארחות שבת (ח”ב עמ’ תקעב), ובספר משנת יהושע חינוך הבנים (סי’ יז) ועע”ש, ובמשמרת השבת (לייפער, שבת עמ’ קצ) ועוד, וכן עיקר.

 

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר