קריאת בתורה בבית הכנסת - קלף ספר תורה

האם לוי יכול לעלות לתורה עליית ‘ראשון’ או ‘שלישי’ כאשר אין כהן

תמונה הרב דוד אוחיון (2)

ארץ השואל: ישראל

שאלה

שלום רב ושבוע טוב לכבוד הרב

במנחה של שבת אם יש לוי אחד קראתי שאפשר להעלות אותו ראשון ולהגיד אין כאן כהן.

רציתי לשאול אם לוי הגיע מאוחר לתפילת מנחה של שבת. האם יכול לעלות שלישי במידה וכבר עלה ראשון ושני ישראל?

אם יש שני לויים ורוצים להעלותם? האם אחד יכול לעלות ראשון ואז שני יעלה ישראל ואז עליית שלישי שוב לוי?

בתודה מראש

ישראל

תשובה

שלום וברכה

אם אין כהן בבית הכנסת, מעיקר הדין ניתן להעלות לוי לעליית ראשון, ולומר אע”פ שהוא לוי.

כמו כן, לדעת הספרדים הפוסקים כמרן השולחן ערוך, לוי יכול לעלות לתורה בעליית שלישי, אם ישראלים עלו לתורה ראשון ושני. אולם לדעת האשכנזים אין לעלות כהן או לוי שלא במקומם כחלק משבעת העולים, למעט מפטיר.

גם אם שני לווים מעוניינים לעלות לתורה, ואין כהן בבית הכנסת, לדעת הספרדים ניתן להעלות לוי לעליית ראשון, וישראל לעליית שני, ואח”כ להעלות לוי אחר לעליית שלישי. אולם אין להעלות לוי אחר לוי.

חשוב לציין, שבכל פעם שמעלים לתורה כהן או לוי שלא במקומם בעליית ראשון ושני, יש לומר “אע”פ שהוא כהן” , או “אע”פ שהוא לוי”, בהתאמה.

בברכה מרובה

הרב דוד אוחיון

 

מקורות ונימוקים:

האם ניתן להעלות לוי לתורה ‘ראשון’ כאשר אין כהן

בגמרא בגיטין נ”ט: איתא, אמר אביי נקטינן אין שם כהן נתפרדה חבילה, ע”כ.

פירש רש”י בזה”ל: נתפרדה החבילה – נפסק הקשר, איבד הלוי את כבודו בשביל חבילתו הנפרדת ואינו קורא כלל, כך אמר מורי הזקן ומורי ר’ יצחק בן יהודה וכן סידר רב עמרם. אבל מתלמידי מורי רבי יצחק הלוי שמעתי משמו שאין סדר לדבר להקדים לוי לישראל ומי שירצה יקדים.

מבואר ברש”י שני ביאורים מהו הפירוש נתפרדה החבילה, לפירוש ראשון כאשר אין כהן הלוי לא יעלה כלל, ולפירוש שני הלוי רשאי לעלות אלא שאין סדר מי קודם למי אלא מי שירצה יקדים.

לעניין הלכה כתב הרא”ש בגיטין פרק חמישי סימן כ’, שהריצב”א כתב שהעיקר כפירושו השני של רש”י, וכן כתב הרא”ש בתשובה כלל ג’ סימן י’, וכן כתב הטור שהעיקר כפירוש השני של רש”י, וכדברי הרא”ש.

אולם הרמב”ם פרק י”ב מהלכות תפילה הלכה י”ט כתב שאם אין כהן בבית הכנסת עולה ישראל ולא יעלה אחריו לוי כלל. והיינו כפירושו הראשון של רש”י שנתפרדה החבילה היינו ששוב אין מעלים את הלוי כלל. וכן היא דעת הרשב”א ועוד ראשונים.

אכן אין מחלוקת זו אמורה לעניין להעלות לוי ראשון, כפי שכתב הב”י בזה”ל: מצאתי כתוב, אסור לקרות לוי במקום שאין כהן אלא מתחלה במקום כהן, כי יש שני פירושים בפי’ נתפרדה חבילה, ולכל הפירושים יכול לקרות במקום ראשון. ע”כ. ואף על פי שפי’ רש”י איבד הלוי את כבודו היינו לומר שאיבד כבודו משום לויה, אבל אם קוראים אותו תחלה מפני גדולתו בהא לא איירי, ומ”מ לא יקראוהו שני אף על פי שמפני גדולתו ראוי לקרותו שני מאחר שהוא מקום קבוע ללוי. עכ”ל.

וכך גם מורים דברי ההרמב”ם שכתב ולא יעלה אחריו לוי כלל משמע דווקא אחרי הישראל לא יקרא הלוי כלל, אבל ראשון יוכל לעלות.

כ”כ הרמ”א בדרכי משה סי’ קלה אות ו, דמשמע מד’ הרמב”ם דדוקא אחר ישראל לא יקרא הלוי כדי שלא יאמרו שישראל שקרא לפניו כהן הוא, אבל ראשון יכול הלוי לעלות, דלא גרע משאר ישראל.

וכן פסק השולחן ערוך או”ח סימן קל”ה סעיף ו’, וביתר ביאור בדברי הרמ”א, בזה הלשון:

אם אין כהן בבית הכנסת, קורא ישראל במקום כהן, ולא יעלה אחריו לוי. הגה: אבל ראשון יוכל לעלות; (ב”י מהרי”ל בשם ר’ ירוחם נ”ב בח”ג) וכשקורין אותו, אומרים במקום כהן, שלא יטעו לומר שזהו כהן (טור).

ועיין בשו”ת יביע אומר חלק ו’ אורח חיים סימן כ”ד שהאריך לציין דברי פוסקים רבים החולקים בזה, והוכיח למעשה שלא כדבריהם, אלא כאשר אין כהן ניתן להעלות לוי, אמנם ישראל תלמיד חכם קודם, כי הלוי מאבד את מעלתו להעלות ראשון כאשר אין כהן.

האם ניתן להעלות לוי ‘שלישי’ או עלייה אחרת

כתב הריטב”א בחידושיו לכתובות דף כ”ה בזה”ל: ודעת מורי ז”ל שרשאי לקרות כהן או לוי בכל מקום שירצה, ובלבד שיאמר החזן אף על פי שהוא כהן או אף על פי שהוא לוי, ולא חיישינן לנכנסים שלא שמעו דאינהו משאל שאילי ואמרי להו. וכך היה עושה מורי ז”ל כשהיו שם שני חתנים כהנים, שהיו קוראים אותם זה אחר זה ואומרים על כל אחד מהם, אף על פי שהוא כהן יעמוד, וכך היה נוהג בעצמו לקרות בתורה שלישי, והחזן אומר אף על פי שהוא לוי. ע”כ.

כן כתב המאירי בגיטין (נט:) בזה”ל: ועכשיו נהגו לקרות לוי בכל מקום שירצה, אלא שמכריזין אף על פי שהוא לוי יעמוד.

אמנם אין הדבר מוסכם על כו”ע, ולמעשה נחלקו בדבר השולחן ערוך והרמ”א, בסימן קל”ה סעיף י’, בזה”ל:

נהגו לקרות כהן אחר כהן, בהפסק ישראל ביניהם, ואומר החזן כשקורא לשני “אף על פי שהוא כהן”, וכיוצא בזה נוהגים בלוי אחר לוי. הגה: ולכן מותר לעלות ג”כ למפטיר בכי האי גוונא, ואם קורא מפטיר סתם אין לחוש לפגמו, דהרי לא מזכיר שמו.

וי”א דאין לקרות כהן או לוי למנין שבעה, אבל לאחר שנשלם המנין יכולים לקרות כהן או לוי (אגור בשם מהרי”ו ומרדכי פ’ הניזקין וב”י בשם ר’ ירוחם), וכן נוהגין במדינות אלו; ומיהו במקום צורך ודחק יש לסמוך אסברא ראשונה.

מבואר כי לדעת השולחן ערוך מותר להעלות כהן או לוי שלישי או כל עלייה אחרת משבעת העולים, אולם לדעת הרמ”א אין להעלות לוי או כהן כאחד משבעת העולים, אלא כמפטיר, למעט מקום צורך ודחק כמו בשמחת תורה וכדו’.

לפיכך למעשה לדעת הספרדים אפשר להעלות כהן או לוי לעליית שלישי, ולדעת האשכנזים אין להעלות אלא במקום צורך ודחק כגון בשמחת תורה.

אכן אין להעלות לוי אחר לוי או כהן אחר כהן אלא בהפסק ישראל ביניהם, כפי המבואר בדברי השולחן ערוך, והטעם הוא שלא יאמרו שהראשון פגום ולכן קראו לשני. כפי המבואר בדברי הגמרא בגיטין נ”ט:.

כן העלה מרן הרב עובדיה זצ”ל בשו”ת יביע אומר חלק ו’ אורח חיים סימן כ”ד להלכה, וכתב בסיום התשובה בזה”ל: ודע עוד שעל פי המבואר בפנים [בתוך התשובה], כל שיש צורך בדבר מותר להעלות לוי שלישי, וכ”ש רביעי, ובלבד שיאמר החזן, אף על פי שהוא לוי יעמוד. וכן המנהג.

כמו כן מדברי השולחן ערוך ומדברי הריטב”א בשם מורו ז”ל מבואר שניתן להעלות שנים לווים או שני כהנים לתורה, בהפסק ישראל ביניהם, אם אומר כאשר מעלה אותו לתורה, אע”פ שהוא לוי, או אע”פ שהוא כהן, בהתאמה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1701161487:1605
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1605
    )

  [_wp_page_template] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [כותרת_שאלה] => Array
    (
      [0] => שאלה
    )

  [_כותרת_שאלה] => Array
    (
      [0] => field_63330b6251120
    )

  [תוכן_שאלה] => Array
    (
      [0] => שלום רב ושבוע טוב לכבוד הרב

במנחה של שבת אם יש לוי אחד קראתי שאפשר להעלות אותו ראשון ולהגיד אין כאן כהן.

רציתי לשאול אם לוי הגיע מאוחר לתפילת מנחה של שבת. האם יכול לעלות שלישי במידה וכבר עלה ראשון ושני ישראל?

אם יש שני לויים ורוצים להעלותם? האם אחד יכול לעלות ראשון ואז שני יעלה ישראל ואז עליית שלישי שוב לוי?

בתודה מראש

ישראל
    )

  [_תוכן_שאלה] => Array
    (
      [0] => field_63330b7d51121
    )

  [תשובה] => Array
    (
      [0] => תשובה
    )

  [_תשובה] => Array
    (
      [0] => field_63330b9351122
    )

  [תוכן_תשובה] => Array
    (
      [0] => שלום וברכה

אם אין כהן בבית הכנסת, מעיקר הדין ניתן להעלות לוי לעליית ראשון, ולומר אע"פ שהוא לוי.

כמו כן, לדעת הספרדים הפוסקים כמרן השולחן ערוך, לוי יכול לעלות לתורה בעליית שלישי, אם ישראלים עלו לתורה ראשון ושני. אולם לדעת האשכנזים אין לעלות כהן או לוי שלא במקומם כחלק משבעת העולים, למעט מפטיר.

גם אם שני לווים מעוניינים לעלות לתורה, ואין כהן בבית הכנסת, לדעת הספרדים ניתן להעלות לוי לעליית ראשון, וישראל לעליית שני, ואח"כ להעלות לוי אחר לעליית שלישי. אולם אין להעלות לוי אחר לוי.

חשוב לציין, שבכל פעם שמעלים לתורה כהן או לוי שלא במקומם בעליית ראשון ושני, יש לומר "אע"פ שהוא כהן" , או "אע"פ שהוא לוי", בהתאמה.

בברכה מרובה

הרב דוד אוחיון

 
    )

  [_תוכן_תשובה] => Array
    (
      [0] => field_63330ba451123
    )

  [langy] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_langy] => Array
    (
      [0] => field_65301e82f29c2
    )

  [mechaber] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:29:"הרה"ג דוד אוחיון";}
    )

  [_mechaber] => Array
    (
      [0] => field_612536f9f7350
    )

  [time] => Array
    (
      [0] => י"ג כסליו
    )

  [_time] => Array
    (
      [0] => field_61253829f7352
    )

  [name] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:24:"דיני היום יום";}
    )

  [_name] => Array
    (
      [0] => field_6127828d07a3a
    )

  [תמונה] => Array
    (
      [0] => 26449
    )

  [_תמונה] => Array
    (
      [0] => field_615eb60518e04
    )

  [country] => Array
    (
      [0] => ישראל
    )

  [_country] => Array
    (
      [0] => field_652fe3233b842
    )

  [include] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_include] => Array
    (
      [0] => field_65313c6aec354
    )

  [_yoast_wpseo_primary_catgori_shut] => Array
    (
      [0] => 35
    )

  [_yoast_wpseo_focuskw] => Array
    (
      [0] => האם לוי יכול לעלות לתורה עליית 'ראשון' או 'שלישי' כאשר אין כהן
    )

  [_yoast_wpseo_metadesc] => Array
    (
      [0] => האם לוי יכול לעלות לתורה עליית 'ראשון' או 'שלישי' כאשר אין כהן? ומה הדין אם יש שני לווים האם אפשר להעלות את שניהם לתורה? הרב דוד אוחיון >>
    )

  [_yoast_wpseo_linkdex] => Array
    (
      [0] => 61
    )

  [_yoast_wpseo_content_score] => Array
    (
      [0] => 30
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_yoast_wpseo_wordproof_timestamp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 36074
    )

  [_oembed_62cd9b6199f89289efaad011ec31e7c1] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_oembed_time_62cd9b6199f89289efaad011ec31e7c1] => Array
    (
      [0] => 1701437449
    )

  [entry_views] => Array
    (
      [0] => 145
    )

)

צור קשר

מזכירות:

זקוק לתפילה מיוחדת??

כ-70 רבנים אברכי הכולל יתפללו עבורכם לאחר סדר שלם של לימוד תורה בהתמדה, בתפילה מיוחדת עם כוונות עפ”י הסוד. וראינו בזה ישועות גדולות בחסדי ה’.
השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב בע”ה