הרב דוד אוחיון - ברכת אברהם משיב כהלכה

שאלה:

שלום כבוד הרב האם  מותר לבן שלי להתחתן עם אחותו החורגת?

 

תשובה:

שלום וברכה

בהחלט מותר לבנך להתחתן עם אחותו החורגת, שנולדה לאשתך מבעל אחר קודם לנישואיה עמך.

בנך איננו נחשב בעל קרבה משפחתית לאחותו החורגת כלל, ואף משום מראית העין אין לחשוש בדבר כפי שפסק השולחן ערוך אבן העזר סימן ט”ו סעיף כ”ג.

 

בברכה שיעלה הזיווג יפה

ותרוו אתה ורעייתך רוב נחת מילדיכם ומנכדיכם המשותפים

הרב דוד אוחיון

 

מקורות וציונים:

אחות חורגת שנולדה לאשת אביו מבעלה הראשון לפני נישואיה לאביו, איננה בכלל העריות שהתורה אסרה, ואיננה אף בכלל איסורי שניות מדרבנן. אחות חורגת איננה מוגדרת כקרובת משפחה כלל על פי ההלכה, ולכן רשאי אדם לישא את אחותו החורגת.

אולם למרות שכך הוא מעיקר הדין, בגמרא בסוטה דף מ”ג: איתא, אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב חורגתא הגדילה בין האחין אסורה לינשא לאחין דמתחזיא כי אחתייהו, ולא היא קלא אית ליה למילתא, ע”כ.

כלומר לדעת רבי אליעזר בן יעקב למרות שמעיקר הדין רשאי אדם לישא את אחותו החורגת הגדלה עמו בבית, אסור הוא לעשות כן, משום מראית העין, שהרי נראה כאילו נושא הוא את אחותו. כך גם מבואר בירושלמי כפי שהביא התוספות ביבמות דף כא ע”א ד”ה ומותר.

אלא שמסקנת הגמרא בסוטה שם שדבריו אינם להלכה, ואין בכך איסור משום מראית העין, הואיל ויש קול לדבר שהיא אחותו החורגת, ולא יבואו לומר שנשא את אחותו.

כך גם פסק השולחן ערוך אבן העזר סימן ט”ו סעיף כ”ג בזה”ל, שני חורגין הגדלים יחד בבית, מותר כל אחד באשת חבירו, ולא חיישינן למראית העין לומר שנראה כאשת אחיו.

 

אף שהב”ח שם כתב בזה כי המחמיר תבוא עליו ברכה, כבר תמה עליו בתורה תמימה ויקרא י”ח י”א על הפסוק ערוות בת אשת אביך בזה”ל, תמה אני במש”כ הב”ח באה”ע סי’ ט”ו בענין זה והמחמיר תבא עליו ברכה, דלמה נוסיף חומרא על המפורש בגמרא להיתר ומרומז בתורה שבכתב כמו שכתבתי.

ומאחר שמרן השולחן ערוך העלה בהדיא להתיר ולא לחוש למראית העין, לכן מותר הדבר לאדם לישא את אחותו החורגת, כלומר בת אשת אביו שנולדה לאשת אביו מגבר אחר קודם נישואיה לאביו.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר