הרב דוד אוחיון - ברכת אברהם משיב כהלכה

שאלה:

רציתי לשאול לגבי איפור מיוחד לשבת (פודרא ללא משחה) האם יש המתירים גם לציבור אשכנזי או שרבותיהם החמירו בזה?

תשובה:

השימוש בפודרא ללא משחה מותר בין לאשכנזים בין לספרדים, אין בדבר חילוק בין העדות השונות. [למרות שהגוף שנותן הכשר על הפודרא ללא משחה הוא הכשר ספרדי].

הסיבה לאיסור שימוש בפודרא רגילה ובאיפור בכלל בשבת היא, משום ממרח ומשום צובע.

לפיכך פודרא שהיא ללא משחה אין בה איסור ממרח, והואיל והפודרא ללא משחה היא בסך הכל אבקה בעלת גוון המונחת על הפנים ועוברת לאחר זמן קצר ואיננה צובעת את הפנים, אין בה גם איסור צובע.

אולם חשוב מאוד לשים לב, שלא להעביר מים על הפנים בעת שהפודרא עליהם כי בהעברת מים הפודרא מוציאה צבע על הפנים, כמו כן במקרה של הזעה בפנים אין להשתמש בפודרא על מנת שלא להגיע לצביעת הפנים.

מקורות וציונים:

בגמרא בשבת דף ע”ה: איתא הממרח רטיה בשבת חייב משום ממחק. כך גם נפסק להלכה בשולחן ערוך אורח חיים סימן שכ”ח סעיף כ”ו, רטייה עצמה לא יקנח מפני שהוא ממרח.

עוד פסק השולחן ערוך או”ח סימן שט”ז סעיף י”א, לא ישפשף ברגליו רוק ע”ג קרקע, משום משוה גומות. ובמשנה ברורה שם ס”ק מ”ט כתב דלא שייך מירוח אלא כשממרח איזה דבר ע”ג חבירו וכוונתו שיתמרח.

מבואר כי ישנו איסור למרח דבר המתמרח על גבי רטיה או על כל דבר אחר שכוונתו שיתמרח שם.

 

עוד איתא בגמרא בשבת צ”ה. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר, אשה לא תעביר סרק על פניה בשבת מפני שצובעת. ופירש רש”י, סרק הוא צבע אדום שעשוי להאדים הפנים.

כן פסק השולחן ערוך או”ח סימן ש”ג סעיף כ”ה, אסור לאשה שתעביר בשבת סרק על פניה, משום צובע. ומטעם זה אסורה לכחול בשבת, ומטעם זה אסורה לטוח על פניה בצק, דכשנוטלתו מאדים הבשר.

משני הטעמים הללו, ישנו איסור ברור להתאפר בשבת, ראשית משום מירוח האיפור המשחתי על עור הפנים, שנית משום צביעת הפנים.

 

אולם שימוש בפודרא ללא משחה, שהיא כמין אבקת ‘טאלק’, אין בזה ממרח, כיון שהאבקה איננה מתמרחת אלא רק מונחת על גבי עור הפנים. כמו כן אין בזה גם צובע, הואיל והאבקה איננה צובעת את הפנים, אלא האבקה עצמה בעל גוון ומונחת על גבי עור הפנים.

עיין בזה בשו”ת יחווה דעת חלק ד’ סימן כ”ח ובשו”ת יביע אומר חלק ו’ סימן ל”ז, שהעלה להתיר את השימוש באבקת פודרא ללא משחה משום שנתינת הסרק שאמרו בגמרא שהיא אסורה בשבת, היא צביעה ממש על הפנים, אבל אבקת פודרא אינה נדבקת ממש על גבי העור, ואחרי זמן מה היא מתנדפת, כעין אבקת “טאלק”, לפיכך אינה נחשבת צביעה כלל, ויש להקל להשתמש בה בשבת.

כן פסק גם הגאון רבי משה פיינשטיין זצ”ל בשו”ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קיד, שלמרות שאסור להתאפר בשבת משום ממרח להשתמש באבקת פודרא בשבת מותר, וכן פסק בספר פסקי תשובות אורח חיים סימן ש”ג, שבשימוש באבקה ללא משחה אין איסור ממרח. אלא שהם כתבו להקפיד שלא יהיה לפודרא צבע, על מנת שלא להגיע לצובע. אולם לדעתי מבחינה מציאותית, אבקה ללא משחה איננה צובעת את הפנים אלא האבקה בעלת הגוון מונחת על הפנים, הראיה לכך היא שלאחר שהיא מתנדפת ונעלמת הפנים אינם צבועים.

 

מכל הנ”ל עולה בידינו שאין הבדל בדבר בין אשכנזים לספרדים, אלא שמרן הרב עובדיה כתב על הדבר בכמה מקומות בספריו, וכמו כן הגוף שנותן הכשר לפודרא לשבת הינו גוף ספרדי, לכן חדר הדבר בקרב הספרדים יותר.

אוסיף כי למען הסר ספק מליבי, שאלתי את רב שכונת נווה יעקב בירושלים, הגאון הרב ישראל יצחק זילברמן שליט”א, האם האשכנזים מחמירים בזה, והשיב לי שאף האשכנזים מתירים את השימוש בפודרא ככל שהיא ללא משחה כאמור.

חשוב לציין כי למרות שמותר הדבר להשתמש בשבת באבקה פודרא זו שהיא ללא משחה, כאמור. יש להזהר שלא תגיע רטיבות על גבי הפנים בעת שהאבקה עליהם, הואיל ובמגע מים הפודרא צובעת את הפנים.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר