דף הבית » שו"ת » שונות » עמוד 25

שונות

Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1701605106:3
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1605
    )

  [_wp_page_template] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [_yoast_wpseo_content_score] => Array
    (
      [0] => 30
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 3
    )

  [mechaber] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:42:"מורנו הרה"ג אליהו בחבוט";}
    )

  [_mechaber] => Array
    (
      [0] => field_612536f9f7350
    )

  [time] => Array
    (
      [0] => שבט תשפב
    )

  [_time] => Array
    (
      [0] => field_61253829f7352
    )

  [name] => Array
    (
      [0] => a:3:{i:0;s:21:"שבת ומועדים";i:1;s:14:"מיסטיקה";i:2;s:10:"שונות";}
    )

  [_name] => Array
    (
      [0] => field_6127828d07a3a
    )

  [תמונה] => Array
    (
      [0] => 10591
    )

  [_תמונה] => Array
    (
      [0] => field_615eb60518e04
    )

  [_yoast_wpseo_primary_catgori_shut] => Array
    (
      [0] => 45
    )

  [saswp_schema_type_product_pros_enable_cons] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_yoast_wpseo_wordproof_timestamp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 22257
    )

  [כותרת_שאלה] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_כותרת_שאלה] => Array
    (
      [0] => field_63330b6251120
    )

  [תוכן_שאלה] => Array
    (
      [0] => 

שלום כבוד הרב.

אני עומד לעבור דירה אי”ה, ורציתי לדעת מה הם הימים היותר מסוגלים לזה, למזל טוב ולסימן טוב?
המעבר אמור להיות סביבות סוף טבת תחילת אדר א’.

) [_תוכן_שאלה] => Array ( [0] => field_63330b7d51121 ) [תשובה] => Array ( [0] => ) [_תשובה] => Array ( [0] => field_63330b9351122 ) [תוכן_תשובה] => Array ( [0] => מזל טוב! שיהיה יישוב טוב בעהי"ת. לגבי המעבר דירה, כדי שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב, עדיף לדחות לחודש אדר א' מאשר בחודש שבט. וככלל לכל מעבר דירה, לא רצוי לעבור בימים א' ג' ה' כ"ה בחודש. ובאופן ספציפי לענין חודש אדר א', עדיף להימנע מלהתחיל להתגורר בדירה החדשה בימים דלהלן: י"ב, ט"ו, י"ז, י"ח, כ"ח. והמים הטובים יותר למעבר דירה בחודש אדר א' הם: ב', ד', ט', י', י"א, ט"ו, י"ט, כ', כ"א, כ"ז, כ"ט. וכמובן יש לעשות "חנוכת הבית" עם לימוד הזוהר הק', ואין לך "סימן טוב" יותר מלהתחיל עם לימוד תורה. שיהיה בהצלחה בדירה החדשה בע"ה!! מקורות: חשש "לא תעוננו" בבחירת ימים מסויימים בתור ימים מסוגלים למזל טוב ולהצלחה (בקצרה) לגבי הימים המסויימים בתוך חודש אדר, תחילת וראש יש להבהיר לגבי לאו ד”לא תעוננו” בזה וכיו”ב, דאמנם ידועים דברי הרמב”ם בפי”א מהל’ ע”ז הל’ ח’, אולם המנהג כהרמב”ן והראשונים המקילים כמשמעות מרן השו”ע יו”ד סי’ קע”ט סע’ ב’, ויש בזה אר”ש טובה ורחבה טובא, ואכמ”ל. ימים המסוגלים למזל טוב בנישואין ומעבר דירה וכיו"ב ובספר חסידים ב"אזהרות נוספות לצואת ר' יהודה החסיד" אות ט"ו, כתב ש"הרוצה ליסע ממקום למקום או מבית לבית לדור" אין לו לעשות כן בימים א', ג', וכ"ה (והרב פרי האדמה בשם דרך החיים, מביא במקום כ"ה יום ה'). והמקובל רבי יצחק אלפייה זלה”ה בספרו הקונטריס היחיאלי חלק בית השם דף ע”ו ע”ב מביא עוד תאריכים שאינם טובים להתחיל דברים חדשים, בכל חודש תאריכים אחרים, ראה שם היטב בשם האריז”ל, ואח”כ בשם ספר הגורלות לאחיתופל, ובתאריכים שהבאנו בפנים שילבנו בין הדברים כדי שיהיה לכו”ע. ומה שכתבנו אודות הימים הטובים, הוא עפ”י מה שכתב הרב פרי האדמה הנ"ל, תוך השמטת הימים שעפ”י האריז”ל אינם טובים כנ”ל. משנכנס אדר מרבים בשמחה - רק באדר ב' או גם באדר א'? ובענין מה שכתבנו שעדיף שהעברת הדירה תהיה בחודש אדר א', מאשר בחודש שבט: הנה נחלקו האחרונים האם דין "משנכנס אדר מרבים בשמחה" (תענית דף כ"ט ע"א) מתחיל כבר בחודש אדר ראשון או לא, והבאנו את השיטות בתשובה אחרת. איברא דבנוגע ל"מזל", יש בכל זה נתון נוסף, דדעת הלבוש או"ח סי' תרפ"א סע' א' דחודש אדר א' הוא עדיין במזל "דלי" של חודש שבט, ואינו מזל דגים, ברם החזקוני בשלח י"ז ט' נקט דחודש אדר א' הוא מזל דגים כמו אדר פשוט דשאר שנים (ואדר ב' אין לו מזל), ובספר קדושת לוי כתב דגם אדר א' וגם אדר ב' הוא מזל דגים, ואכמ"ל. ובשו"ת יבא ידיד ח"ב סי' או"ח סי' מ"ב רצה לחדש דנהי ד"מרבין בשמחה" שייך גם באדר א', מ"מ לענין שיהיה מזל ישראל על העליונה, זה שייך יותר באדר ב' דווקא, עיי"ש. ועכ"פ ביחס לחודש שבט, בוודאי דגם אדר ראשון הוא עת רצון יותר, כי חודש שבט שהוא מחודשי הדינים, ובפרט שאם יהיה בשבט הוא בסוף החודש בזמן מיעוט הלבנה ואכמ"ל. ) [_תוכן_תשובה] => Array ( [0] => field_63330ba451123 ) [type] => Array ( [0] => פשוטה ) [_type] => Array ( [0] => ) [langy] => Array ( [0] => he ) [_langy] => Array ( [0] => field_65301e82f29c2 ) [question] => Array ( [0] => שלום כבוד הרב. אני עומד לעבור דירה אי"ה, ורציתי לדעת מה הם הימים היותר מסוגלים לזה, למזל טוב ולסימן טוב? המעבר אמור להיות סביבות סוף טבת תחילת אדר א'. תשובה: מזל טוב! שיהיה יישוב טוב בעהי"ת. לגבי המעבר דירה, כדי שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב, עדיף לדחות לחודש אדר א' מאשר בחודש שבט. וככלל לכל מעבר דירה, לא רצוי לעבור בימים א' ג' ה' כ"ה בחודש. ובאופן ספציפי לענין חודש אדר א', עדיף להימנע מלהתחיל להתגורר בדירה החדשה בימים דלהלן: י"ב, ט"ו, י"ז, י"ח, כ"ח. והמים הטובים יותר למעבר דירה בחודש אדר א' הם: ב', ד', ט', י', י"א, ט"ו, י"ט, כ', כ"א, כ"ז, כ"ט. וכמובן יש לעשות "חנוכת הבית" עם לימוד הזוהר הק', ואין לך "סימן טוב" יותר מלהתחיל עם לימוד תורה. שיהיה בהצלחה בדירה החדשה בע"ה!! מקורות: חשש "לא תעוננו" בבחירת ימים מסויימים בתור ימים מסוגלים למזל טוב ולהצלחה (בקצרה) לגבי הימים המסויימים בתוך חודש אדר, תחילת וראש יש להבהיר לגבי לאו ד”לא תעוננו” בזה וכיו”ב, דאמנם ידועים דברי הרמב”ם בפי”א מהל’ ע”ז הל’ ח’, אולם המנהג כהרמב”ן והראשונים המקילים כמשמעות מרן השו”ע יו”ד סי’ קע”ט סע’ ב’, ויש בזה אר”ש טובה ורחבה טובא, ואכמ”ל. ימים המסוגלים למזל טוב בנישואין ומעבר דירה וכיו"ב ובספר חסידים ב"אזהרות נוספות לצואת ר' יהודה החסיד" אות ט"ו, כתב ש"הרוצה ליסע ממקום למקום או מבית לבית לדור" אין לו לעשות כן בימים א', ג', וכ"ה (והרב פרי האדמה בשם דרך החיים, מביא במקום כ"ה יום ה'). והמקובל רבי יצחק אלפייה זלה”ה בספרו הקונטריס היחיאלי חלק בית השם דף ע”ו ע”ב מביא עוד תאריכים שאינם טובים להתחיל דברים חדשים, בכל חודש תאריכים אחרים, ראה שם היטב בשם האריז”ל, ואח”כ בשם ספר הגורלות לאחיתופל, ובתאריכים שהבאנו בפנים שילבנו בין הדברים כדי שיהיה לכו”ע. ומה שכתבנו אודות הימים הטובים, הוא עפ”י מה שכתב הרב פרי האדמה הנ"ל, תוך השמטת הימים שעפ”י האריז”ל אינם טובים כנ”ל. משנכנס אדר מרבים בשמחה - רק באדר ב' או גם באדר א'? ובענין מה שכתבנו שעדיף שהעברת הדירה תהיה בחודש אדר א', מאשר בחודש שבט: הנה נחלקו האחרונים האם דין "משנכנס אדר מרבים בשמחה" (תענית דף כ"ט ע"א) מתחיל כבר בחודש אדר ראשון או לא, והבאנו את השיטות בתשובה אחרת. איברא דבנוגע ל"מזל", יש בכל זה נתון נוסף, דדעת הלבוש או"ח סי' תרפ"א סע' א' דחודש אדר א' הוא עדיין במזל "דלי" של חודש שבט, ואינו מזל דגים, ברם החזקוני בשלח י"ז ט' נקט דחודש אדר א' הוא מזל דגים כמו אדר פשוט דשאר שנים (ואדר ב' אין לו מזל), ובספר קדושת לוי כתב דגם אדר א' וגם אדר ב' הוא מזל דגים, ואכמ"ל. ובשו"ת יבא ידיד ח"ב סי' או"ח סי' מ"ב רצה לחדש דנהי ד"מרבין בשמחה" שייך גם באדר א', מ"מ לענין שיהיה מזל ישראל על העליונה, זה שייך יותר באדר ב' דווקא, עיי"ש. ועכ"פ ביחס לחודש שבט, בוודאי דגם אדר ראשון הוא עת רצון יותר, כי חודש שבט שהוא מחודשי הדינים, ובפרט שאם יהיה בשבט הוא בסוף החודש בזמן מיעוט הלבנה ואכמ"ל. ) [_question] => Array ( [0] => ) [answer] => Array ( [0] => מזל טוב! שיהיה יישוב טוב בעהי"ת. לגבי המעבר דירה, כדי שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב, עדיף לדחות לחודש אדר א' מאשר בחודש שבט. וככלל לכל מעבר דירה, לא רצוי לעבור בימים א' ג' ה' כ"ה בחודש. ובאופן ספציפי לענין חודש אדר א', עדיף להימנע מלהתחיל להתגורר בדירה החדשה בימים דלהלן: י"ב, ט"ו, י"ז, י"ח, כ"ח. והמים הטובים יותר למעבר דירה בחודש אדר א' הם: ב', ד', ט', י', י"א, ט"ו, י"ט, כ', כ"א, כ"ז, כ"ט. וכמובן יש לעשות "חנוכת הבית" עם לימוד הזוהר הק', ואין לך "סימן טוב" יותר מלהתחיל עם לימוד תורה. שיהיה בהצלחה בדירה החדשה בע"ה!! מקורות: חשש "לא תעוננו" בבחירת ימים מסויימים בתור ימים מסוגלים למזל טוב ולהצלחה (בקצרה) לגבי הימים המסויימים בתוך חודש אדר, תחילת וראש יש להבהיר לגבי לאו ד”לא תעוננו” בזה וכיו”ב, דאמנם ידועים דברי הרמב”ם בפי”א מהל’ ע”ז הל’ ח’, אולם המנהג כהרמב”ן והראשונים המקילים כמשמעות מרן השו”ע יו”ד סי’ קע”ט סע’ ב’, ויש בזה אר”ש טובה ורחבה טובא, ואכמ”ל. ימים המסוגלים למזל טוב בנישואין ומעבר דירה וכיו"ב ובספר חסידים ב"אזהרות נוספות לצואת ר' יהודה החסיד" אות ט"ו, כתב ש"הרוצה ליסע ממקום למקום או מבית לבית לדור" אין לו לעשות כן בימים א', ג', וכ"ה (והרב פרי האדמה בשם דרך החיים, מביא במקום כ"ה יום ה'). והמקובל רבי יצחק אלפייה זלה”ה בספרו הקונטריס היחיאלי חלק בית השם דף ע”ו ע”ב מביא עוד תאריכים שאינם טובים להתחיל דברים חדשים, בכל חודש תאריכים אחרים, ראה שם היטב בשם האריז”ל, ואח”כ בשם ספר הגורלות לאחיתופל, ובתאריכים שהבאנו בפנים שילבנו בין הדברים כדי שיהיה לכו”ע. ומה שכתבנו אודות הימים הטובים, הוא עפ”י מה שכתב הרב פרי האדמה הנ"ל, תוך השמטת הימים שעפ”י האריז”ל אינם טובים כנ”ל. משנכנס אדר מרבים בשמחה - רק באדר ב' או גם באדר א'? ובענין מה שכתבנו שעדיף שהעברת הדירה תהיה בחודש אדר א', מאשר בחודש שבט: הנה נחלקו האחרונים האם דין "משנכנס אדר מרבים בשמחה" (תענית דף כ"ט ע"א) מתחיל כבר בחודש אדר ראשון או לא, והבאנו את השיטות בתשובה אחרת. איברא דבנוגע ל"מזל", יש בכל זה נתון נוסף, דדעת הלבוש או"ח סי' תרפ"א סע' א' דחודש אדר א' הוא עדיין במזל "דלי" של חודש שבט, ואינו מזל דגים, ברם החזקוני בשלח י"ז ט' נקט דחודש אדר א' הוא מזל דגים כמו אדר פשוט דשאר שנים (ואדר ב' אין לו מזל), ובספר קדושת לוי כתב דגם אדר א' וגם אדר ב' הוא מזל דגים, ואכמ"ל. ובשו"ת יבא ידיד ח"ב סי' או"ח סי' מ"ב רצה לחדש דנהי ד"מרבין בשמחה" שייך גם באדר א', מ"מ לענין שיהיה מזל ישראל על העליונה, זה שייך יותר באדר ב' דווקא, עיי"ש. ועכ"פ ביחס לחודש שבט, בוודאי דגם אדר ראשון הוא עת רצון יותר, כי חודש שבט שהוא מחודשי הדינים, ובפרט שאם יהיה בשבט הוא בסוף החודש בזמן מיעוט הלבנה ואכמ"ל. ) [_answer] => Array ( [0] => ) [publishdate] => Array ( [0] => 13-01-2022 ) [_publishdate] => Array ( [0] => field_65302beb935c6 ) [include] => Array ( [0] => yes ) [_include] => Array ( [0] => field_65313c6aec354 ) [country] => Array ( [0] => ברזיל ) [_country] => Array ( [0] => field_652fe3233b842 ) [entry_views] => Array ( [0] => 459 ) )

צור קשר

מזכירות:

זקוק לתפילה מיוחדת??

כ-70 רבנים אברכי הכולל יתפללו עבורכם לאחר סדר שלם של לימוד תורה בהתמדה, בתפילה מיוחדת עם כוונות עפ”י הסוד. וראינו בזה ישועות גדולות בחסדי ה’.
השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בקרוב בע”ה