חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
לימוד בבית כנסת של פנסיונרים

מי שלא ממהר לעבודה – יכול להתפלל במניין פועלים קודם נץ החמה?

תמונה הרב דוד אוחיון (2)

ארץ השואל: ישראל

שונות

שלום כבוד הרב
בבית הכנסת שלנו מתקיים ברוך השם כבר כמה שנים מניין פועלים
והתעוררה בעיה בחורף כאשר אנו עומדים בתפילת שמונה עשרה הרבה לפני הנץ…
יש איתנו מתפללים פנסיונרים
כאשר למדנו את ההלכה שמי שאינו עובד לא יכול להתפלל לפני הנץ
הפנסיונרים העלו כמה טענות להקל בדבר:
1.מניין קבוע שיש להם רגילות בו
2.במידה והם לא יתפללו איתנו קיימת סכנה לקיום המניין
הועלתה הצעה שהפנסיונרים ילמדו תורה וכך ישלימו את המניין ע״מ שהוא לא יתבטל ואחר כך יתפללו במניין בבית כנסת אחר,אך הם מסרבים לכך.
השאלה היא האם יש צד להקל למי שזהו מניינו הקבוע להתפלל לפני הנץ גם אם אינו עובד?
תודה רבה כבוד הרב

תשובה

שלום וברכה

זמן תפילת שחרית הוא מנץ החמה והלאה, האפשרות להתפלל קודם הנץ היא אך ורק לפועלים הממהרים למלאכתם או לאדם היוצא לדרך מוקדם בבוקר וכדו’, לכן פנסיונרים או אנשים שאינם ממהרים למלאכתם, אין להם היתר להתפלל קודם הנץ לכתחילה, למרות שהוא מניין קבוע עבורם.

לכן אם יש מניין אחר מסודר בנץ החמה או לאחר הנץ, עדיף שהפנסיונרים יתפללו שם, הואיל ולכתחילה אין להתפלל קודם נץ החמה, ולא ניתן לדרוש מהם להתפלל קודם לנץ כדי לדאוג למניין לפועלים אחרים.

אולם אם אין מניין אחר מסודר לאחר הנץ בשביל הפנסיונרים, ויווצר מצב שבו חלק מהם יפסידו תפילה בציבור, עדיף שימשיכו להתפלל עמכם במניין הפועלים קודם לנץ החמה.

כמובן אם יש לכם רב במקום, תשאלו אותו ומה שיאמר תעשו, כי ישנם דברים שהרב המקומי יכול להכריע טוב יותר בראיה רחבה מתוך היכרותו.

בברכת הצלחה

הרב דוד אוחיון

מקורות ונימוקים:

האם מותר להתפלל שחרית קודם נץ החמה

בגמרא בברכות דף ל’. איתא, אבוה דשמואל ולוי כשהיו יוצאים לדרך היו מקדימים ומתפללים, וכשהיה מגיע זמן ק”ש היו קוראים. ופירש רש”י, שהיו מקדימים להתפלל קודם עמוד השחר.

משמע מדברי רש”י, שאבוה דשמואל ולוי היו מתפללים קודם עלות השחר וזה אינו מועיל אלא ביוצא לדרך, אולם קודם נץ החמה שרי.

אולם התוספות והרא”ש כתבו, שאף בשעת הדחק אסור להתפלל עד שיעלה עמוד השחר, הואיל והמתפלל קודם עמוד השחר לא יצא אף בדיעבד.

ואבוה דשמואל ולוי שהיו מקדימים ומתפללים בגלל שהיו יוצאים לדרך, היינו שהקדימו תפילתן קודם לנץ החמה, ולאחר עלות השחר.

ועיין בבית יוסף לסימן פ”ט שהביא לדברי הרא”ש התוס’ והרמב”ם בזה”ל: וכתב שם הרא”ש (סי’ א) תפילת השחר עד חצות וכו’ ותחלת זמנה יראה משעלה ברק השחר והאיר פני המזרח מידי דהוה אתמיד של שחר (יומא כח.) אף על גב דעיקר מצותה עם הנץ החמה כדכתיב (תהלים עב ה) ייראוך עם שמש (ונ”מ) [מכל מקום] אם התפלל בזו השעה יצא. והתנא לא חש לפרשו דמילתא דפשיטא היא כיון דזמן המאוחר שלה הוא בזמן התמיד הוא הדין לכל זמן המוקדם עכ”ל

גם התוספות (ל. ד”ה אבוה) כתבו בשם ר”ח גבי עובדא דאבוה דשמואל ולוי דבסמוך שזמן תפילת השחר מתחיל משעלה עמוד השחר וכן דעת הרמב”ם שכתב בפ”ג מהלכות תפילה (ה”א) תפילת השחר מצותה שיתחיל להתפלל עם הנץ החמה ואח”כ (ה”ז) כתב המתפלל תפילה קודם זמנה לא יצא ידי חובתו וחוזר ומתפלל אותה בזמנה ואם התפלל תפילת שחרית בשעת הדחק אחר שיעלה עמוד השחר יצא, ע”כ.

כן פסק גם השולחן ערוך להלכה או”ח סימן פ”ט סעיף א’ בזה”ל:

זמן תפלת השחר, מצוותה שיתחיל עם הנץ החמה, כדכתיב: ייראוך עם שמש (תהילים עב, ה) ואם התפלל משעלה עמוד השחר והאיר פני המזרח, יצא.

מדברי הראשונים והשולחן ערוך עולה בהדיא שאין להתפלל לכתחילה קודם לנץ החמה, ורק אם התפלל בדיעבד יצא. אכן היוצא לדרך רשאי להתפלל קודם לנץ החמה הואיל והוא שעת הדחק.

משום כך כתב מרן הרב עובדיה זצ”ל בשו”ת יחווה דעת חלק ב’ סימן ח’ שרק הפועלים הממהרים לצאת למלאכתם יוכלו להקל ולהתפלל קודם נץ החמה.

מה עדיף תפילה במניין פועלים קודם הנץ – או תפילה ביחידות לאחר הנץ

למרות האמור לעיל שתפילה קודם הנץ אינה מותרת לכתחילה אלא במי שממהר למלאכתו או יוצא לדרך. במקום בו אין מניין מסודר לאחר נץ החמה, אלא רק קודם נץ החמה, נחלקו הפוסקים האם יש להעדיף להתפלל במניין קודם הנץ או ביחידות לאחר הנץ.

בשו”ת פרי יצחק חלק א’ סימן ב’ שעדיף שיתפלל במניין פועלים במניין מאשר ביחידות לאחר נץ החמה. כן כתב גם בשו”ת מנחת יצחק חלק ט’ סימן ט’ – י’. אולם בשו”ת שאילת שמואל סימן י”ב כתב שעדיף להתפלל יחיד לאחר נץ החמה מאשר להתפלל במניין פועלים.

למעשה ראוי לעשות שאלת חכם לפי המקום והזמן ולפי הציבור, ולענ”ד נראה שאם אין מניין מסודר לאחר נץ החמה, יש להעדיף להתפלל במניין מסודר קודם נץ החמה מאשר להתפלל יחיד, כי תפילה קבועה ביחיד מאבדת את מעלתה ואת טעמה.  אכן אם הוא באופן חד פעמי שעובר במקום שאין שם מניין אלא קודם לנץ החמה, יש להעדיף להתפלל ביחיד לאחר הנץ, ולא להתפלל במניין פועלים קודם הנץ שהוא איננו מותר לכתחילה אלא עבור היוצא לדרך או למלאכתו כנ”ל.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.
כל התשובות הינם תחת האחראיות הבלעדית של הרב המשיב עצמו, ולא באחראיות האתר ו\או ראש המוסדות.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש