הרב דוד אוחיון - ברכת אברהם משיב כהלכה

שאלה:

שלום וברכה

השנה יוצא יום ל”ד לעומר ביום שישי, השאלה אם אנחנו הספרדים יכולים להסתפר כבר בליל שישי. פשוט התקשרתי לספר והוא אמר שאין לו תור פנוי ליום שישי ורק ליום חמישי בלילה.

תשובה:

גם כאשר יום ל”ד לעומר יוצא ביום שישי, לכתחילה אין להסתפר עד יום שישי בבוקר לאחר נץ החמה.

אולם בשעת הדחק, ובוודאי במצב כפי שאתה מציג בשאלתך, ניתן לסמוך על דעת הפרי חדש ולהסתפר לכבוד שבת כבר בליל שישי שהוא ליל ל”ד לעומר.

בברכה מרובה

הרב דוד אוחיון

 

מקורות וציונים:

פסק השו”ע או”ח סימן תצ”ג סעיף ב’, נוהגים שלא להסתפר עד ל”ג לעומר, שאומרים שאז פסקו מלמות, ואין להסתפר עד יום ל”ד בבקר אלא א”כ חל יום ל”ג ערב שבת שאז מסתפרין בו מפני כבוד השבת.

מבואר בדברי השו”ע שאין להסתפר עד יום ל”ד, כמו כן גם כאשר יום ל”ג ביום שישי אין להסתפר אלא ביום שישי עצמו ולא בליל שישי.

טעם הדבר הואיל ונחלקו הפוסקים האם באבלות שבעה אמרינן מקצת היום ככולו גם על מקצת הלילה או דווקא על מקצת היום, ופסק השו”ע ביו”ד סימן שצ”ה סעיף א’ שאין אומרים מקצת היום ככולו על הלילה אלא דווקא במקצת היום. לפיכך גם לעניין אבלות של ימי העומר בעינן שיהיה מקצת היום של ל”ד בכדי שיחשב ככולו, ויהא ניתן להסתפר.

למרות האמור, כתב הפרי חדש אורח חיים סימן תצ”ג סעיף ב’, כי מי שירצה לסמוך בכאן על הנהו פוסקים דסבירא להו דמקצת היום הוי אף במקצת מן הלילה לא הפסיד כלום להסתפר בלילה, דבכאן הולכין אחר המיקל יותר.

לענ”ד כך ניתן להוכיח גם מדברי המשנ”ב סימן תצ”ג ס”ק י”א, שכתב שם שאף שישנה מחלוקת הפוסקים האם לשיטת האשכנזים ניתן להסתפר כבר בליל ל”ג לעומר, מ”מ כאשר חל ל”ג בעומר ביום שישי והא שעת הדק להסתפר ביום, אשר שיש להקל לו להסתפר בלילה שלפניו, ע”כ. מכאן ניתן ללמוד לנידון דידן כאשר חל ל”ד ביום שישי שאף הספרדים יוכלו להסתפר בליל שיש כאשר הוא שעת הדחק הוא לו להסתפר ביום שישי.

יתכן ויש לצרף לזה גם את דברי הרדב”ז שהביא הפת”ש ביורה דעה סימן שצ”ה ס”ק א’, שלמרות שקיימ”ל לעניין אבלות שבעה דבעינן דווקא מקצת יום שביעי ולא סגי במקצת ליל שביעי, אין הדברים אמורים אלא לעניין רחיצה סיכה ושאר הדברים, אולם לעניין דבר מצווה כמו תלמוד תורה ותשמיש המטה, ניתן לפסוק כדברי הפוסקים שאף מקצת הלילה נחשב ככל יום השביעי ומותר, ע”כ. מכאן ניתן ללמוד לנידון דידן, שהואיל והוא מצווה להסתפר לשבת קודש, יהיה ניתן לסמוך על הפוסקים מקצת הלילה ככולו, ובפרט שמנהגי אבלות של ספירת העומר קלים הם יותר מהלכות אבלות שבעה.

כך העלה מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל בספרו חזון עובדיה הלכות יו”ט עמוד רס”ז, לעניין שנה שחל ל”ג בעומר ביום שישי, שאם יש לו סיבה כל שהיא המונעת אותו מלהסתפר בערב שבת ביום, מותר להסתפר כבר בליל שישי לכבוד שבת. אף שהוא דיבר על מקרה בו ל”ג לעומר יוצא בשבת, ואין ללמוד ממנו לכל שנה, ואף אין ללמוד מכך ליום ל”ד שאינו יוצא ביום שישי. מ”מ לעניין ל”ד לעומר שיוצא בערב שבת בוודאי ניתן ללמוד מדבריו שיהיה מותר להסתפר בליל שישי לכבוד השבת.

לפיכך בשעת הדחק, ובטח במצב כפי שמתואר בשאלה, אף הספרדים רשאים להסתפר בליל שישי כאשר חל ל”ד לעומר ביום שישי.

לתשומת לב הגולשים:

אין ללמוד הלכה ממקרה אחד למקרה אחר, אלא על כל מקרה לגופו יש לשאול שוב ולקבל תשובה ספציפית, כיון שהדין עלול להשתנות בשל שינויים קלים בנידון. ובאופן כללי, עדיף תמיד ליצור קשר אישי עם רבנים, ולברר את ההלכות פנים אל פנים, ולא להסתפק בקשר וירטואלי ו\או טלפוני.

פרסם כאן!
כל ההכנסות קודש לעמותת 'ברכת אברהם'. גם צדקה מעולה, גם פרסום משתלם לעסק שלכם.

לא מצאתם תשובה?

שאלו את הרב וקבלו תשובה בהקדם.

נהנתם? שתפו גם את החברים

מאמרים אחרונים

בטח יעניין אתכם!

צור קשר