הרב אליהו בחבוט

ta: Que berachá se faz sobre o “Bamba”?

ta: A opinião do Maran Rabenu Ovadiá Yossef ZTL é que se faz “Bore Peri Haadamá”, pois o Bamba é feito de um tipo especial de milho que é semeado só para fazer Bamba, e este tipo de milho praticamente não é consumido de nunhuma forma que não seja “Bamba”. E mesmo que tem quem diz em nome do Rav Ovadia que se faz “shehacol”, o próprio Rav Ovadia assinou uma carta dizendo que se faz “Haadamá”, então não se deve levar em conta os boatos. Fontes: הנה כבר נשתברו בזה כמה קולמוסים, ונכתבו על זה ספרים שלמים עבי כרס, ואם הבוא נבוא בעניינו להכנס בעובי הקור”א בזה, הרי שנצטרך לכתוב על זה כפל ארבעה וחמישה כדי לפלפל בכל טענה, אלא די לנו בחתימת כתב ידו של מרן מוהרע”י זצ”ל על הוראה זו שיש לברך ברכת בורא פרי האדמה, ומי יבוא אחרי המלך. ומודעת זאת גם, שפעם אחת בשיעורו של מרן הגרע”י זצ”ל בביהכנ”ס ה”יזדין” במוצאי שבת, הורה מרן בפני רבבות אלפי ישראל, שיש לברך על הבמבה “אדמה”. ועיין ילקוט יוסף הלכות ברכות מהדורת תשס”ז עמ’ קע”ו, ומהדורת תשע”א עמ’ קמ”ב, ועין יצחק ח”ב עמ’ תקע”ז, ושלחן המערכת ח”א עמ’ תכ”א, ושו”ת הראשון לציון ח”א חאו”ח סי’ ח”י. ואמנם ידעתי בינ”י ידעתי שישנם ת”ח חשובים מאוד שמעידים בשם מרן הגרע”י זצ”ל שיש לברך שהכל, מ”מ חתימת ידו עדיפא על כל עדות בע”פ, ובפרט שאחרי שפירסמו אותם השמועות שוב נכנס מרן הראש”ל שליט”א אצל מרן מוהרע”י זלה”ה (ביום י”ב סיון תשס”ט) לשאול אותו בשנית, ושוב הורה שוב לברך האדמה, כך שגם אם אמת נכון הדבר כאשר יעידון יגידון שהורה לברך שהכל, הרי שמשנה אחרונה היא “אדמה”, והד”ר הוא לכל חסידיו. וכן בספר מעין אומר ח”א פרק י’ סי’ ל”ג כתב שאחרי שיצאו השמועות שמרן זצ”ל חזר בו והורה לברך על הבמבה שהכל, שאל שוב את מרן זצ”ל מהי דעתו בזה, והורה לברך האדמה, וכתב שם במעיין אומר שכך נמשך תקופה ממושכת שהיה שואל את מרן שוב ושוב בענין המבמה (מחמת שמועות שונות) וכל פעם היה עונה שיש לברך האדמה. וע”ע מה שכתב בזה אחד מחשובי בוגרי בית מדרשנו “ברכת אברהם”, הרה”ג ר’ פנחס רז שליט”א בספרו סימן ברכה עמ’ כ”ג, ואף הוא העד העיד בנו ששמע ובא כמה וכמה זימנין מפי קודשו של מרן מוהרע”י זצוק”ל בהזדמנויות שונות, שיש לברך על הבמבה “אדמה”. עיי”ש. ובאופן כללי (לא בנוגע לענין זה דוקא), יש לדעת שעדותו של מרן הראש”ל שליט”א משמיה דרבי אבה”ו זצוק”ל היא סולת נקיה טפי, כי איהו שליט”א היה שואל את מרן מוהרע”י זצ”ל בהתבטלות, מבלי להשתדל לשכנעו עד שיאמר רוצה אני, אלא היה שואל באמת למען דעת מהי דעתו דעת עליון, ולא כדי לצרפו להוראה מוקדמת (וזו היא סיב”ה שיש לעיתים הבדל בשמועות בשם מרן זצ”ל, והבן). ומה שרוצים להביא ראיה מדברי מרן מוהרע”י זצ”ל במה שכתב בשו”ת יביע אומר ח”ז סי’ כ”ט במילואים עמ’ תכ”ז לגבי ברכת הפלאפל, שברכתו שהכל לפי שהשתנה טעמו ושמו (וכ”כ בספרו הליכות עולם ח”ב עמ’ ק”א), מה דמות יערוך, הרי גרעיני חומוס לא מגדלים רק לעשיית פלאפל, ולכן אם השתנה שמו השתנתה ברכתו, משא”כ גרעיני הטירס של ה”במבה” הינם זן מיוחד רק לבמבה (ואינו ראוי לאכילה בשום דרך אחרת זולי ע”י עשיית במבה, עכ”פ בארץ ישראל, ויש מקומות בחו”ל שמצאו איזה דרך נוסף להשתמש בו, אבל אינו נפוץ כמו הבמבה), והרי כל הסברא של “שינוי השם” להוריד את הברכה לשהכל הוא מפני ששינוי השם גורם להרחקה נוספת משייכות ההיכר בין הפרי המרוסק למקורה השלם, משא”כ אצל אותו הזן המיוחד של טירס אי אפשר להרחיקו מחמת שינוי השם כי זה כל מהותו להיות נאכל בצורת במבה ולכך גידולהו. וז”פ.

a terra do questionador: ספרד

Pergunta: Que berachá se faz sobre o “Bamba”?

Resposta: A opinião do Maran Rabenu Ovadiá Yossef ZTL é que se faz “Bore Peri Haadamá”, pois o Bamba é feito de um tipo especial de milho que é semeado só para fazer Bamba, e este tipo de milho praticamente não é consumido de nunhuma forma que não seja “Bamba”. E mesmo que tem quem diz em nome do Rav Ovadia que se faz “shehacol”, o próprio Rav Ovadia assinou uma carta dizendo que se faz “Haadamá”, então não se deve levar em conta os boatos.

Fontes:

הנה כבר נשתברו בזה כמה קולמוסים, ונכתבו על זה ספרים שלמים עבי כרס, ואם הבוא נבוא בעניינו להכנס בעובי הקור”א בזה, הרי שנצטרך לכתוב על זה כפל ארבעה וחמישה כדי לפלפל בכל טענה, אלא די לנו בחתימת כתב ידו של מרן מוהרע”י זצ”ל על הוראה זו שיש לברך ברכת בורא פרי האדמה, ומי יבוא אחרי המלך. ומודעת זאת גם, שפעם אחת בשיעורו של מרן הגרע”י זצ”ל בביהכנ”ס ה”יזדין” במוצאי שבת, הורה מרן בפני רבבות אלפי ישראל, שיש לברך על הבמבה “אדמה”. ועיין ילקוט יוסף הלכות ברכות מהדורת תשס”ז עמ’ קע”ו, ומהדורת תשע”א עמ’ קמ”ב, ועין יצחק ח”ב עמ’ תקע”ז, ושלחן המערכת ח”א עמ’ תכ”א, ושו”ת הראשון לציון ח”א חאו”ח סי’ ח”י. ואמנם ידעתי בינ”י ידעתי שישנם ת”ח חשובים מאוד שמעידים בשם מרן הגרע”י זצ”ל שיש לברך שהכל, מ”מ חתימת ידו עדיפא על כל עדות בע”פ, ובפרט שאחרי שפירסמו אותם השמועות שוב נכנס מרן הראש”ל שליט”א אצל מרן מוהרע”י זלה”ה (ביום י”ב סיון תשס”ט) לשאול אותו בשנית, ושוב הורה שוב לברך האדמה, כך שגם אם אמת נכון הדבר כאשר יעידון יגידון שהורה לברך שהכל, הרי שמשנה אחרונה היא “אדמה”, והד”ר הוא לכל חסידיו. וכן בספר מעין אומר ח”א פרק י’ סי’ ל”ג כתב שאחרי שיצאו השמועות שמרן זצ”ל חזר בו והורה לברך על הבמבה שהכל, שאל שוב את מרן זצ”ל מהי דעתו בזה, והורה לברך האדמה, וכתב שם במעיין אומר שכך נמשך תקופה ממושכת שהיה שואל את מרן שוב ושוב בענין המבמה (מחמת שמועות שונות) וכל פעם היה עונה שיש לברך האדמה. וע”ע מה שכתב בזה אחד מחשובי בוגרי בית מדרשנו “ברכת אברהם”, הרה”ג ר’ פנחס רז שליט”א בספרו סימן ברכה עמ’ כ”ג, ואף הוא העד העיד בנו ששמע ובא כמה וכמה זימנין מפי קודשו של מרן מוהרע”י זצוק”ל בהזדמנויות שונות, שיש לברך על הבמבה “אדמה”. עיי”ש. ובאופן כללי (לא בנוגע לענין זה דוקא), יש לדעת שעדותו של מרן הראש”ל שליט”א משמיה דרבי אבה”ו זצוק”ל היא סולת נקיה טפי, כי איהו שליט”א היה שואל את מרן מוהרע”י זצ”ל בהתבטלות, מבלי להשתדל לשכנעו עד שיאמר רוצה אני, אלא היה שואל באמת למען דעת מהי דעתו דעת עליון, ולא כדי לצרפו להוראה מוקדמת (וזו היא סיב”ה שיש לעיתים הבדל בשמועות בשם מרן זצ”ל, והבן). ומה שרוצים להביא ראיה מדברי מרן מוהרע”י זצ”ל במה שכתב בשו”ת יביע אומר ח”ז סי’ כ”ט במילואים עמ’ תכ”ז לגבי ברכת הפלאפל, שברכתו שהכל לפי שהשתנה טעמו ושמו (וכ”כ בספרו הליכות עולם ח”ב עמ’ ק”א), מה דמות יערוך, הרי גרעיני חומוס לא מגדלים רק לעשיית פלאפל, ולכן אם השתנה שמו השתנתה ברכתו, משא”כ גרעיני הטירס של ה”במבה” הינם זן מיוחד רק לבמבה (ואינו ראוי לאכילה בשום דרך אחרת זולי ע”י עשיית במבה, עכ”פ בארץ ישראל, ויש מקומות בחו”ל שמצאו איזה דרך נוסף להשתמש בו, אבל אינו נפוץ כמו הבמבה), והרי כל הסברא של “שינוי השם” להוריד את הברכה לשהכל הוא מפני ששינוי השם גורם להרחקה נוספת משייכות ההיכר בין הפרי המרוסק למקורה השלם, משא”כ אצל אותו הזן המיוחד של טירס אי אפשר להרחיקו מחמת שינוי השם כי זה כל מהותו להיות נאכל בצורת במבה ולכך גידולהו. וז”פ.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

OBSERVE*

Atenção: Nao se deve aprender de um caso para o outro, cada caso deve ser analizado individualmente. De forma geral, é melhor sempre ter contato com um Rabino pessoalmente, e não ter só contato virtual. Nota-se que onde há um Rabino local ("Mara Deatra"), deve-se perguntar para ele. As respostas são de responsabilidade do rabino as que respondeu, e nao de responsabilidade do site e/ou do Rab. Bahbout.

Anuncie aqui!
O pagamento do anuncio é integralmente para o fundo de caridade do Instituto Bircat Avraham em Jerusalém. Aproveite a oportunidade de anunciar seu negócio sendo isto uma ótima caridade.

Não encontrou a resposta?

Pergunte ao Rabino!

Compartilhe com seus amigos

Last Últimos artigos

Pode te interessar!

Array
(
  [_wp_page_template] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [mechaber] => Array
    (
      [0] => a:1:{i:0;s:27:"Rabino Elie Bahbout Shelita";}
    )

  [time] => Array
    (
      [0] => Tevet 5782
    )

  [name] => Array
    (
      [0] => a:3:{i:0;s:8:"Berachot";i:1;s:17:"Leis do Dia-a-Dia";i:2;s:8:"Diversos";}
    )

  [תמונה] => Array
    (
      [0] => 10586
    )

  [_yoast_wpseo_metadesc] => Array
    (
      [0] => על הבמבה יש לברך האדמה. 
    )

  [_yoast_wpseo_focuskw] => Array
    (
      [0] => Qual é a berachá que se faz para quem come "Bamba" bamba
    )

  [_yoast_wpseo_primary_catgori_shut] => Array
    (
      [0] => 515
    )

  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1698079066:1605
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1605
    )

  [_yoast_wpseo_linkdex] => Array
    (
      [0] => 50
    )

  [_yoast_wpseo_content_score] => Array
    (
      [0] => 30
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 4
    )

  [_mechaber] => Array
    (
      [0] => field_612536f9f7350
    )

  [_time] => Array
    (
      [0] => field_61253829f7352
    )

  [_name] => Array
    (
      [0] => field_6127828d07a3a
    )

  [_תמונה] => Array
    (
      [0] => field_615eb60518e04
    )

  [_yoast_wpseo_wordproof_timestamp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [langy] => Array
    (
      [0] => pt
    )

  [_langy] => Array
    (
      [0] => field_65301e82f29c2
    )

  [type] => Array
    (
      [0] => פשוטה
    )

  [_type] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [publishdate] => Array
    (
      [0] => 04-01-2022
    )

  [_publishdate] => Array
    (
      [0] => field_65302beb935c6
    )

  [include] => Array
    (
      [0] => yes
    )

  [_include] => Array
    (
      [0] => field_65313c6aec354
    )

  [כותרת_שאלה] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_כותרת_שאלה] => Array
    (
      [0] => field_63330b6251120
    )

  [תוכן_שאלה] => Array
    (
      [0] => ta: Que berachá se faz sobre o "Bamba"? 
    )

  [_תוכן_שאלה] => Array
    (
      [0] => field_63330b7d51121
    )

  [תשובה] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_תשובה] => Array
    (
      [0] => field_63330b9351122
    )

  [תוכן_תשובה] => Array
    (
      [0] => ta: A opinião do Maran Rabenu Ovadiá Yossef ZTL é que se faz "Bore Peri Haadamá", pois o Bamba é feito de um tipo especial de milho que é semeado só para fazer Bamba, e este tipo de milho praticamente não é consumido de nunhuma forma que não seja "Bamba". E mesmo que tem quem diz em nome do Rav Ovadia que se faz "shehacol", o próprio Rav Ovadia assinou uma carta dizendo que se faz "Haadamá", então não se deve levar em conta os boatos. Fontes: הנה כבר נשתברו בזה כמה קולמוסים, ונכתבו על זה ספרים שלמים עבי כרס, ואם הבוא נבוא בעניינו להכנס בעובי הקור"א בזה, הרי שנצטרך לכתוב על זה כפל ארבעה וחמישה כדי לפלפל בכל טענה, אלא די לנו בחתימת כתב ידו של מרן מוהרע"י זצ"ל על הוראה זו שיש לברך ברכת בורא פרי האדמה, ומי יבוא אחרי המלך. ומודעת זאת גם, שפעם אחת בשיעורו של מרן הגרע"י זצ"ל בביהכנ"ס ה"יזדין" במוצאי שבת, הורה מרן בפני רבבות אלפי ישראל, שיש לברך על הבמבה "אדמה". ועיין ילקוט יוסף הלכות ברכות מהדורת תשס"ז עמ' קע"ו, ומהדורת תשע"א עמ' קמ"ב, ועין יצחק ח"ב עמ' תקע"ז, ושלחן המערכת ח"א עמ' תכ"א, ושו"ת הראשון לציון ח"א חאו"ח סי' ח"י. ואמנם ידעתי בינ"י ידעתי שישנם ת"ח חשובים מאוד שמעידים בשם מרן הגרע"י זצ"ל שיש לברך שהכל, מ"מ חתימת ידו עדיפא על כל עדות בע"פ, ובפרט שאחרי שפירסמו אותם השמועות שוב נכנס מרן הראש"ל שליט"א אצל מרן מוהרע"י זלה"ה (ביום י"ב סיון תשס"ט) לשאול אותו בשנית, ושוב הורה שוב לברך האדמה, כך שגם אם אמת נכון הדבר כאשר יעידון יגידון שהורה לברך שהכל, הרי שמשנה אחרונה היא "אדמה", והד"ר הוא לכל חסידיו. וכן בספר מעין אומר ח"א פרק י' סי' ל"ג כתב שאחרי שיצאו השמועות שמרן זצ"ל חזר בו והורה לברך על הבמבה שהכל, שאל שוב את מרן זצ"ל מהי דעתו בזה, והורה לברך האדמה, וכתב שם במעיין אומר שכך נמשך תקופה ממושכת שהיה שואל את מרן שוב ושוב בענין המבמה (מחמת שמועות שונות) וכל פעם היה עונה שיש לברך האדמה. וע"ע מה שכתב בזה אחד מחשובי בוגרי בית מדרשנו "ברכת אברהם", הרה"ג ר' פנחס רז שליט"א בספרו סימן ברכה עמ' כ"ג, ואף הוא העד העיד בנו ששמע ובא כמה וכמה זימנין מפי קודשו של מרן מוהרע"י זצוק"ל בהזדמנויות שונות, שיש לברך על הבמבה "אדמה". עיי"ש. ובאופן כללי (לא בנוגע לענין זה דוקא), יש לדעת שעדותו של מרן הראש"ל שליט"א משמיה דרבי אבה"ו זצוק"ל היא סולת נקיה טפי, כי איהו שליט"א היה שואל את מרן מוהרע"י זצ"ל בהתבטלות, מבלי להשתדל לשכנעו עד שיאמר רוצה אני, אלא היה שואל באמת למען דעת מהי דעתו דעת עליון, ולא כדי לצרפו להוראה מוקדמת (וזו היא סיב"ה שיש לעיתים הבדל בשמועות בשם מרן זצ"ל, והבן). ומה שרוצים להביא ראיה מדברי מרן מוהרע"י זצ"ל במה שכתב בשו"ת יביע אומר ח"ז סי' כ"ט במילואים עמ' תכ"ז לגבי ברכת הפלאפל, שברכתו שהכל לפי שהשתנה טעמו ושמו (וכ"כ בספרו הליכות עולם ח"ב עמ' ק"א), מה דמות יערוך, הרי גרעיני חומוס לא מגדלים רק לעשיית פלאפל, ולכן אם השתנה שמו השתנתה ברכתו, משא"כ גרעיני הטירס של ה"במבה" הינם זן מיוחד רק לבמבה (ואינו ראוי לאכילה בשום דרך אחרת זולי ע"י עשיית במבה, עכ"פ בארץ ישראל, ויש מקומות בחו"ל שמצאו איזה דרך נוסף להשתמש בו, אבל אינו נפוץ כמו הבמבה), והרי כל הסברא של "שינוי השם" להוריד את הברכה לשהכל הוא מפני ששינוי השם גורם להרחקה נוספת משייכות ההיכר בין הפרי המרוסק למקורה השלם, משא"כ אצל אותו הזן המיוחד של טירס אי אפשר להרחיקו מחמת שינוי השם כי זה כל מהותו להיות נאכל בצורת במבה ולכך גידולהו. וז"פ.
    )

  [_תוכן_תשובה] => Array
    (
      [0] => field_63330ba451123
    )

  [country] => Array
    (
      [0] => ספרד
    )

  [_country] => Array
    (
      [0] => field_652fe3233b842
    )

  [entry_views] => Array
    (
      [0] => 22
    )

)

Entre em contato

צור קשר

מזכירות:


O importante yarzait do Grande Tzadikim Oculto das últimas gerações - "AHAVAT CHAIM" -Chacham Menachem Menashe z"l - 12º Elul

O chefe das instituições – Hamekubal – vai orar por você especialmente por tudo o que você precisa!
Para todo e qualquer nome no túmulo dos Tsadikim, com nomes sagrados especiais de acordo com a Cabala

Deixe seus dados que retornaremos