חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מעלתו וסגולתו של קבר רבי חיים בן עטר זצוק”ל בהר הזיתים

מתוך ספרי הקטן שושני ציו”ן (עודנו בכת”י):

מוסרים בשם הבבא מאיר זלה”ה, שהמקום הראוי ביותר לקבלת התפילות, הוא ציונו של האור החיים הקדוש זלה”ה[1]. וכן המהרי”ל דיסקין היה שולח להתפלל על החולים בקברו של האור החיים , אפי’ בשבת[2]. ועוד הרבה מגדולי ישראל חיבבו את ציונו הקדוש מאוד[3].

יש מי שאומר, שההשתטחות בציון האור החיים היא סגולה לתשובה, ובפרט ביום ההילולא[4].קבר האור החיים

ויש אומרים, שמפני שמוהר”ח בן עטר זלה”ה לא היו לו בנים, הניח את כל כחו הרוחני בספרו “אור החיים”[5] והוא הדין והוא הטעם שהשאיר כח מיוחד בציונו הקדוש[6]. וי”א שמטעם זה הציון מסוגל מאוד לזרע של קיימא[7].

יש מסורת בידי אנשי ירושלים, שבעל האור החיים בעודו בחיי חיותו אמר בעצמו, שאלו שיבואו להתפלל על קברו ביומא דהילולא יוכלו לפעול ישועות[8].

יום ההילולא (יארצייט): ט”ו תמוז.

כמובן רצוי לקרוא על ציונו את התפילה שחיבר על הגאולה (ואם יש שם מנין, קודם יגידו י”ג מידות הרחמים, בימים שמותר להגיד אותם, ואח”כ יאמרו תפילה זו):

יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו, ידידות אור נפשנו רוחנו ונשמתנו, למען בריתך אשר כרת לשלוש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם מלפניך, זכור אהבתנו וחיבתנו, והשב שכינתך לבית קודשנו, והחזר להשתעשע בנו כימי קדם, כי קשה פרידתך ממנו כפרידת נפשנו מרוחנו, הָמוּ מֵעֵינוּ וכלתה נפשנו אל גאולת שכינתך, מתחננים ובוכים לפניך ה’ אב הרחמן על גלות השכינה, הושיע ה’ שכינתך, ודבק נפשנו באהבתך הנעימה והערבה על נפשנו רוחנו ונשמתנו, וייעול מלכנו בהיכלא אכי”ר.

 

מקורות:

[1] כ”כ הגאון רבי ראובן מרגליות זצ”ל מלבוב (מח”ס מרגליות הים, ועוד) בספרו “תולדות רבינו חיין ן’ עטר” בריש ספרו, וז”ל: “שמעתי מהרב ר’ מאיר אבוחצירא מאשדוד זצ”ל שהכי מקום המקודש להתקבל התפלות הוא אצל אוה”ח הק’ וזה הי’ כוונתו של ר’ יעקב אבוחצירא זצ”ל שמקום מנוחתו ע”י מצרים, כל כוונת ביאתו לארץ ישראל הי’ בשביל להיות אצל ציונו של האוה”ח הק’.” עכ”ל. ובספר נר המערבי פרק ל”א עמ’ שס”א כתב ששמע מפי קודשו של הגה”ק רבי דוד אבוחצירא שליט”א מנהריה, שאמר בזה”ל: “וכך היה נוהג מורי אבי הקודש [ה”בבא מאיר” זלה”ה], לשלוח יהודים להתפלל על ציונו של האור החיים הקדוש, ובפרט חשוכי בנים ששיוועו לקול ששון ושמחה שישמע במעונם. ובוודאי שהיה לכך קשר גם לכח המשלח, כי מורי אבי היה קשור בקשר נפשי עמוק עם האור החיים הקדוש ותורתו, ותדיר היה הוגה בספרו הקדוש, ולכן ראה שאותו מקום מסוגל ביותר שתתקבלנה בו התפילות.” עכ”ל.

[2] ספר דמשק אליעזר רלב”ג על התורה, בקו’ שבריש הספר עמ’ ל”ג.

[3] מובא על אודות הגה”ק משינאווא בעל דברי יחזקאל שרגא זלה”ה, שבהיותו בביקור בארץ הקודש בחג הפסח וחג השבועות, המתין בארץ עד ליום ט”ו תמוז כדי להשתטח על קברו של האור החיים ביומא דהילולא דיליה, ורק אח”כ חזר לביתו. וכ”כ בארזי הלבנון בערכו של מוהר”ח בן עטר זלה”ה. ובספר מרביצי תורה סורסקי ח”ז עמ’ צ”ו מביא אודות הגרש”א מטעפליק זצ”ל, שכל פעם שהיה צריך להתפלל על חולה וכיו”ב, היה עולה לציונו של האוה”ח, וכאשר היה מתבשר על ישועה בנושאים שעליו התפלל, היה מקפיד לומר שדבר זה הוא בזכותו של מוהר”ח ן’ עטר זיע”א. ובספר עוד יוסף חי לוי פרק ה’ שכתב אודות הגה”צ רבי יוסף שלמה דיין זצ”ל, שביום ההילולא של האור החיים, היה משתטח על קבר מחצות הלילה ועד שקיעת החמה, מבלי להפסיק אפי’ לאכול ולשתות (למרות החום שביום ההילולא – ט”ו בתמוז), ורק היה יוצא להתפלל תפילת שחרית (וכנראה גם מנחה) בכותל המערבי וחוזר מיד.

ובספר זכרון עקידת יצחק להרה”ג ר’ אלעזר ברזיל זצ”ל, במכתב שבסוף הספר, כתב בשם עד ראיה, שבשנות השואה, תחילת מפלתו של הצורר הנאצי שר”י היתה בדיוק לאחר שתושבי ירושלים (ובראשם הצדיק מהוסיאטין זלה”ה, והאדמו”ר רבי שלמה מזוויעהל זלה”ה, והרה”ק מוהר”ר אהרן ראטה זלה”ה) התאספו להתפלל על ציונו של האור החיים זלה”ה, ובאותו מעמד העיד הצדיק מהוסיאטין זלה”ה שראה אותיות שם הוי”ה ברוך הוא מאירות על גבי הציון הקדוש, והבין מזה שנתקבלה תפילתם.

ושמעתי בשם המוקבל הרה”ג ר’ לוי סעדיה רחמני זצוק”ל, ש”כל מה ישועה שרוצים לפעול, אפשר לפעול בציונו הקדוש של ה”אור החיים” זיע”א, מפני שהוא מרא דארעא דישראל”, עכ”ד.

[4] המקובל מוהר”ר נסים פרץ זצ”ל בספרו פרדס נסים סוף פרשת בלק.

[5] הגה”ק רבי פנחס מקוריץ זלה”ה בעל מדרש פנחס, הביאו האדמו”ר מנובומינסק זצ”ל בכתי”ק, ומובא בספר פניני אור ח”א ליקוטי אורות פרק א’ הערה י”ג.  וכעי”ז כתב הרה”ג ר’ ראובן מרגליות זצ”ל בריש ספר תולדות רבינו חיים בשם הצדיק הנסתר רבי אברהם אהרנביץ זצ”ל. וכיו”ב כתב בספר יד אוה”ח דף ג”ן הערה מ’. ועוד. ובשם אדמור”י ספינקא זצ”ל מובא שכח “ההולדה” השאיר בספרו אור החיים (ולפ”ז לאו דוקר הכח הרוחני להיוושע ע”י הלימוד).

[6] שמעתי באומרים בשם הגה”ק מוהר”ר דוד אבוחצירא שליט”א.

[7] ספר מדרכי החיים גילקמן בחלק הסגולות לזש”ק עמ’ רס”ב.

[8] ספר בעל דמשק אליעזר פרק כ”ג עמ’ ש”א.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צור קשר

מזכירות:

סגולת מרן החיד"א זצ"ל להרמת המזל

הגאון ראש המוסדות שליט”א ביחד עם עשרות תלמידי חכמים מופלגים יעשו עבורכם סגולת החיד”א להקמת המזל, בעת פתיחת ההיכל.

בחסדי ה’ רבים נושעו מעל הטבע!

השאירו את הפרטים ובע”ה נחזור אליכם

הרב והאברכים בפתיחת ארון קודש